foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

YÖNETİM:  Bir işi çekip çevirmek, idare etmek sanatıdır. İnsanın var olduğu günden beri, sosyal ve ekonomik muhtevası ile en küçük toplum olan ailenin yönetiminden tutun da büyük toplulukların çekip çevrilmesi işlerinin düzenli şekilde ve istenen amaca ulaştırmak için, planlayan, teşkilatlandıran, kadrolandıran, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren, grubu başarıyla amaca ulaştırmakla ve sonuçta gurubu ile mutluluğu paylaşan, 

 

yeni görevlere her an hazır bulunduran, idare eden kişi yöneten, yönetici olarak adlandırılır. Yönetenin yönettiği kişilere ise yönetilen denilmektedir. Yönetim en eski bilimdir. Tarih boyunca insanlar ya yönetmiş yahut ta yönetilmiştir.Yöne tim bilim olmadan önce, insanlar sağduyuları ile işi yürütmüşlerdir. Medeniyet geliştikçe bu alandaki yeni teoriler ve kurallar yönetim bilimi konularına girmiştir.

                Yönetim bilimi her ne kadar yeni bilim olmuşsa da köklü bir tecrübe alanı vardır. Birçok devlet adamı bu alanda kitap yazmıştır. Hükümdarlar ve devlet adamları, devlet işlerinin nasıl yürütüleceği konularında öğütler ihtiva eden yayınlar bırakmışlardır. Aristo “Politika”, Eflatun “Cumhuriyet”, Hz. Ali “Devlet Adamlarına Öğütler”( Mısır valisine yazdığı mektup),Nizam-ül Mülk “ Siya setname”, Defterdar Sarı Mehmet Paşa “ Nesayih-ül Vüzera ve Ümera” (Devlet Adamlarına Öğütler)  İbn-i Haldun “ Mukaddime” farabi “El Metinetül Fazala”, Muhammed Hamdullah “İslam da Devlet İdaresi”, harun Han Şirrani “İslamda Siyasi Düşünce ve İdare”, Gazali “Nasihat-ül Ma- lük”, Atatürk “ Nutuk” ve sözleri de Devlet idaresinde dikkat edilecek hususlara değinmişlerdir. Beydeba’ nın yazdığı “Kelile ve Dimne” eserinde de Kral Debşelim’e hükümdarlık öğretirken zarar görmemek için Fabl sanatını kullanarak, hükümdarda olması gereken özellikleri, insan özellikleri ders verici şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.

                Yönetim biliminin tarihi 1887 olarak belirtilmişse de yönetim insanın doğuşu ile başlamıştır. Zira yönetimde ilk kayıtlar M.Ö.5000 yılında Sümerler, planlama, kontrol ve organizasyonu ilk defa M.Ö.4000 yılında Mısırlılar; dürüstlük ve halka iyi davranmayı, M.Ö.2700 yılında danışma, kullanma ve dilekçe ile müracaatı, M.Ö.2000 yılında ücret ödemeyi uygulamışlardır.

                Türklerdeki yönetim ise Türk milletinin sürekliliği, vaktiyle kurulmuş ahenginden gelir. “Türk ırkı, tarih sahnesine çıkışının başlangıcında adalet, dürüstlük, saygı ve sevgi ilkeleri egemen olmuştur.

                Türkler yönetime hoşgörü ve adalet getirmişler, yönetimde aile ve millet kavramını işlemişlerdir. Bu ırkın ikinci çarpıcı karakteri, yönetmeye ve kumanda etmeye olan kabiliyetidir; bilhassa karışık olan halkları derleyip toparlamak hususundaki teşkilat kabiliyeti, Türk milletinin en önemli özelliğidir.

                Günümüzde yönetim biliminin önemi yeni anlaşıldığı, idari sistemlerdeki bozuklukların yönetim bilimindeki boşluklarından kaynaklandığı söylenirse de Bilge Kağan’ın Orhun kitabeleri ne yazdırdığı metinler o asırda Anayasa niteliğindedir.1900 yıllarından sonra batılı yazarların yazdığı kitaplardaki, yönetime ilişkin tavsiyelerin Hz. Ali’nin Mısır Valisine yazdığı (Mektup) öğütlere benzediği görülür. Bu yazarların birleştiği “Yöneticinin dış görünüşünün temiz ve düzenli olmasını, zeki, yüksek moralli ve iyi huylu olmasını, yeni gelişmeleri öğrenmeye hevesli yapacağı işin doğruluğuna inanmasını, tecrübeli olmasını, astlarını eğiten, bilenlere danışan bir insan olması hususlarıdır. Oysa Mısır Valisine yazılan mektup daha detaylıdır, özetlenecek olursa kendi tarihimizde, kendi kültürümüzde yöneticiye gerekli olan bilgileri bulmak mümkündür. Yöneticinin taşıması gereken pek çok vasıf vardır. Bazen iyi bir yönetici, iyi bir lider olmayabilir ama arzu edilen yöneticinin liderlik vasıflarına sahip olabilmesidir. Bunu başarabilmiş, liderleşmiş yöneticiler, yönettikleri toplumu amaçlara ulaştırma da  daha önem kazanmaktadır.

                Bir teşkilatın etkin, başarılı ve mükemmel olması,o teşkilatı yöneten kişinin  gayret ve kudretine bağlıdır. “Roma küçük bir köy halinden, büyük bir dünya imparatorluğunun merkezi haline gelinceye kadar geçirdiği gelişim devresi boyunca birçok ciddi tehlike geçirmiştir. O da Roma’nın rakibi olan Karacalıların, kudretinden değil üstün yetenekli General Anibal’ın şahsi kudretinden gelmiştir.” Diyen tarihçi LİTİUS başarılı yöneticinin neler yapabileceğini belirtiyor.

                Özet olarak komutanı arslan olan geyik sürüsü, komutanı geyik olan arslan sürüsünü mağ lup etmiştir. Yönetimde lider kavramı açıkça bu görüşte ifade edilmektedir.

                Iyi bir yönetici bütün kademelerde görev yapan bir başka tabirle masaya oturmadan masanın diğer yüzünde çalışan başarıları yakın çevresinin dışındakilerce kabul edilmiş, yönetimin vazgeçilmez elemanıdır.

LİDERLİK

             LİDER: Grup birliği açısından gözle görülebilen etkiler yapan kimse, grubun tecrübelerini değerlendirip düzenleyen ve bu tecrübeler yolu ile grubun kuvvetinden yararlanan kimsedir.

             Lider büyük planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır. Bu planların gerçekleştirilmesini yöneticiler gerçekleştirir. Bazen lider iyi bir yönetici de olur. Bu o kişi içinde yönetilenler içinde iyi sonuç doğurur.

            

             Etkili liderlik gerçeğe dönük liderliktir. Gerçek insanın kendisini ve başkalarını bilmesini sağlar.

             “Liderlik” liderin kişiliği ile sosyal yapı arasındaki karşılıklı ilişkiler olarak düşünülebilir. Lider grubu, grupta lideri kontrol eder.

“Liderler” arkadaşlık, sadakat, işbirliği ruh ve anlayış kuvvetli grupların ortaya çıkmasında önemli bir etmendir.

             LİDERLİK:

             a)Atama ile meydana gelen biçimsel liderlik.

             b)Doğal liderlik.

             c) Seçilmiş Liderlik.

             LİDERLİĞİN BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER:

             1.Liderin özellikleri.

             2.”Lidere” bağlı olanların kişisel karakteristikleri, gereksinim ve tavırları.

             3.Örgütün amaç ve yapısı gibi karakteristikleri.

             4.Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Ortam.

Lider Tipleri

             1- Demokratik Liderlik

Liberal Liderlik

Otokrat Liderlik

             Otokrat Liderlikte; karar fonksiyonu “Liderde”, Karizmatik Liderlikte; karar kişilerde, Demokrat Liderlikte; kararlar grupta toplanır.

             Demokratik lider, kararları elden geldiğince grup halinde, astlarının fikir, duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak vermeye gayret eder. Demokratik lider teklif ve önerilerde bulunur. Astlarıyla probleme çözüm arar, onların işbirliğini kazanır.

             Karizmatik liderler, grubun kendi amaçlarını saptama ve kendi sorunlarını çözme konusunda geniş bir serbestlik tanırlar. Liderden gelen bir destek, yönlendirme söz konusu değildir. Grup kendi kendini destekler. Lider, grup ile örgüt arasında bir bağlantı unsurudur.

             Liderin yönetimindeki bireylerin doyumu bakımından en uygun liderlik Demokratik Liderliktir. Ancak; olaylara göre diğer liderlik şekillerinin uygulanmadığı haller olabilir.

             -Yönetici liderleştikçe başarı artar.

             -Hitabetteki gelişme yöneticiyi liderliğe yaklaştırır.

BAŞARILI LİDERLİK UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

             1.İnsana saygı duymak.

             2.Astları tanımak.

             3.Astların kendilerini önemli hissetmelerini sağlamak.

             4.Astlar arasında bireysel farklar olduğunu kabul etmek ve gözden uzak bulundurmamak.

             5.Astlara yetenek ve kapasitelerine uygun görev, yetki vermek, sorumluluklar yüklemek.

             6.Astlara adil davranmak.

             7.Astların his ve duygularına önem vermek.

             8.Astlara kişilik ve davranışlarla örnek olmak.

             9.Astlara kararlara katılma imkânı sağlamak.

             10.İyi bir dinleyici olmak.

             11.Sorunlara astların görüş açısından bakabilmek.

             12.Astları ikna edebilmek.

             13.Takım ruhu yaratmak.

             14.Astlara yanılma hakkı tanımak.

YÖNETİM FONKSİYONLARI

PLAN YÖNETİMİ

             Planlama, hareketten önce düşünmeyi öngören zihni bir süreçtir. Tayin edilmiş amaçlara rasyonel bir yaklaşım ve bunların gerçekleştirilmesine hazırlık aşamasıdır.

             Özetle her türlü harekete geçmeden önce yapılması gereken bir hazırlıktır.

             Planlama, yönetimin birinci ve en önemli fonksiyonudur.

             Yönetim işinin temelinde kurumun amaçlarını gerçekleştirmek vardır. Planlama bu amaçlara nasıl ulaşılacağının kararlaştırılmasına ilişkin faaliyetler topluluğudur.

             Yönetici emrine verilen maddi ve beşeri kaynaklardan yararlanarak amaca ulaşmak durumundadır.

             Nereye gidilmek istendiğinin ve buraya nasıl gidileceğinin önceden belirlenmesi gerekir. Gelecekte nereye, nasıl varılacağının belirlenmesidir.

Plan bir bakıma geleceği tahmindir.

             Nereye gideceğini ve bu yere nasıl gideceğini bilmeyen yöneticinin, yöneticiliği tartışmaya açıktır. Ülkemizin planlı kalkınma dönemi içerisine girdiği günden beri 5 yıllık kalkınma planı hedefleri belirlenmekte ve bu hedefe ulaşmak için de planlar yapılmaktadır.

             2000’li yıllarda hangi hedefe ulaşmalıyız. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz. Bu yolu belirlersek planı yapmış oluruz.

PLANLAMANIN SAFHALARI

SAFHA: Ana amacın belirlenmesi

             Ana amaç kuruluşun (İşletmenin) varlık nedeni ile ilgilidir. Okul niçin vardır. Okulun amacı nedir? Faaliyet alanı nedir? açıkça ortaya konulmalıdır.

2-SAFHA: Ana amaç genel bir yol gösterir. Etkili bir planlama için bizi ana amaca ulaştıracak alt amaçların belirlenmesi gerekir. Örneğin okuldaki her dersin ya da her sosyal faaliyetin amacı okulun amacına götürecek alt amaçlardır.

             Alt amaçların yol gösterici olmaları için;

             - Ölçülebilir-kantitatif olmalı.

             - Beklenen sonucu açıkça göstermelidir.

             - Gerçekçi ve objektif olmalı.

             - Hangi zaman aralıklarında gerçekleştirileceği belirtilmelidir.

             Ana amaç ve alt amacın belirlenmesinde işletmenin o gün içinde bulunduğu şartlar ile bunların ilerde ne yönde değişeceği çok iyi tahmin edilmelidir. Bu tahmin sizi alınması gerekecek yeni tedbirlere ve planlara teşvik edebilir.

             Amaçlar:  Gelecek iyi bir tahminle görülüp belirlenirse;

Motivasyon sağlar,

Planlamayı kolaylaştırır.

Yetki devrini kolaylaştırır.

Koordinasyona yardımcı olur.

Kontrol sürecini kolaylaştırır.

             Okul yöneticisinin;

             - Türk Milli Eğitiminin amaçlarını.

             - Yönettiği okulun amaçlarını.

             - Okuldaki derslerin ve diğer faaliyetlerin amaçlarının iyi bilinmesi gerekir. Bu amaçlar iyi bilindiği, alt amaçlarının iyi belirlenmesi halinde daha gerçekçi plan yapması mümkün olabilecektir.

             Örneğin okulun ana amacına ulaşması için okulda laboratuvar eksikliği hissediliyorsa, okul yöneticisi laboratuvar düzenlemek hedefini alt amaç olarak ele alması, gelecekte bu ihtiyacın ne miktarda olacağını iyi görmesi ve amacı (hedefi) netleştirmeye çalışması gerekmektedir.

             3.SAFHA: Bu safha belirlenen amaçları gerçekleştirmek için izlenecek yolun belirlenmesi, alternatiflerin ortaya konulması safhasıdır.

             Amaca ulaşmak için hangi (işler) faaliyetler yapılmalı; nasıl yapılmalı, ne zaman, kim tarafından ve ne kadar sürede yapılmalı? Bu sorulara cevap arama safhasıdır.

             Örneğin: Laboratuvar nereye yapılmalı?

                             Laboratuvarın tahmini maliyet keşfi;

                             Laboratuvar için hangi malzemeler lazım?

             Bunları kim nerede, ne zaman, hangi sürede nasıl yapabilir.

             Laboratuvar malzemeleri yeniden mi temin edilecek, kim tarafından, nasıl, ne zaman, hangi sürede temin edilecek, okula kim ne zaman, nasıl monte edecek vb.

             Ya da başka bir okulun fazla malzemeleri mi kullanılacak, bunda nasıl bir yol izlenecek. Tüm bunlara çok değişik alternatifler sıralanacak.

             4.SAFHA: Kurum veya işletmenin kaynaklarının değerlendirilmesi.

             Kurumun; parasal, beşeri, teknik, fiziksel bilgi vb. İmkânları ne durumdadır. Bunların kuvvetli ve zayıf yanı nedir? Bunun değerlendirmesi yapılmalıdır.

             Örneğimize göre; laboratuvarın keşif tutarı kadar para var mı, bu paranın ne kadarı bu işe kullanılabilir.

             - Bu laboratuvar cihazlarını tanıyan yerine monte edebilecek beşeri kaynak ne durumda, hangi işi kime yaptırmak mümkün, böyle bir elemanı nereden bulabiliriz?

             - Okulun teknik imkanları bu işin gerçekleştirilmesi için hangi safhalarda, hangi oranda yeterli olacak, hangi teknik imkan nerede, nasıl temin edebiliriz?

             - Laboratuvar kurmakla ilgili uzmanlık bilgisi kimde var, bu işle kimler uğraşır, kurumda bu vasıfta eleman ya da bilgi var mı?

             - Para - varsa

             - Eleman - varsa

             - Teknik İmkân - varsa

             - Gerekli bilgi - varsa

             ortaya çözüm alternatifi konulabilir.

             5.SAFHA: Yukarıdaki şekilde belirlenen alternatifler, çeşitli açılardan değerlendirilir ve birbiri ile karşılaştırılır.

             Bu değerlendirmede alternatifler:

Teknik yapılabilirlik

Maliyet.

Öngördüğü zaman.

Gerektirdiği kaynakları çeşitleri ve nitelikleri.

Sosyal olarak uygulanabilirlik.

İşin kalitesi vb. gibi kriterler açısından karşılaştırılması.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı