foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 
Aylara göre ilköğretim okullarında yapılacak işler

     http://www.okulyolu.org/images/logolar/images.jpg" >Açıklama: Tüm Bu hazırlıkların dayanağı ve hareket noktası (01) numaralı klasörde bulunan ‘İlköğretim Okullarındaki Çalışmalar’ adlı dosyadır. Okullarımızdaki müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin yapması gereken işler, konu bütünlüğü içinde bu dosyada açıklanmıştır. Özellikle idarecilerimizin bu yazıyı çok iyi okuyup uygulamaları ve diğer personele de uygulatmaları gerekir. Aslında elimizde o yazı varken, yeniden böyle bir çizelgenin yapılmasına gerek olmamasına rağmen, idarecilerin yapması gereken işler bir de takvim sıralaması esas alınarak düzenlenip, yöneticilerimizin işleri daha da kolaylaştırılmak istenmiştir.

Bu nedenle yapılacak işlere dair maddelerin içindeki bazı kelimelere ve madde sonlarına, köprüler konularak ana dosyanın ilgi maddelerine bağlantı sağlanmıştır. İşin nasıl yapılacağı konusunda bu bağlantılardan yararlanılarak daha geniş malumat alınabilir.

Müdür yardımcısı olmayan okullarda tüm idari işler müdür veya müdür yetkili öğretmence yapılır. Müdür Başyardımcısı olan okullarda iç yönetim, diğer idareci ve personelin yönetim işleri ona verilip, okul müdürü genel sevk ve idare, dış işler ve temsillerde görev alabilir. Başyardımcı olmayan okullarda onun işlerini de müdür yapar. Birden çok idareci olan okullarda görevler, müdür tarafından, öğretim yılı başında idarecilere yazılı olarak paylaştırılır.

Öğretmenler de kendilerine verilen görevleri zamanında yaparlar.

Bu listenin hazırlanmasından sonra, mevzuatta yapılacak düzenlemeler nedeniyle, görevlerde meydana gelecek değişiklikler takip edilip liste her yıl güncellenmelidir.

Tarih A OKUL AÇILMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
( Eylül ayı başı)
Sonuç
01 İdarecilerin görev tanımlarının hatırlanması için 2508 sayılı TD’si devamlı okunur. Öğretmenlerin senebaşı mesleki çalışmalarının planlaması yapılır, faaliyetlerin bu plana uygun yapılması sağlanır. (İY. 98)
02 Öğrenci kayıtlarına devam edilir. Başka okullardan, ara sınıflara nakil gelen öğrencilerin nakli, geldikleri okuldan istenir. Mezun olan, yada nakil giden öğrencilerin gittikleri okullara nakline izin verilir. Nakledilen veya mezun olan öğrencilerin ayrılma durumları e-okul sistemine işlenerek numaraları boşaltılır. (İOÇ. 50/01)
03 Yapılan kayıtlara göre kaç sınıf ve şube açılacağı planlanır ve yeni sınıflar oluşturulur. Tüm öğrencilerin sınıf, şube ve numaralarını gösteren ‘Sınıf Listeleri’ tanzim edilerek, herkesin kolayca görebileceği bir yerde ilan edilir.
04 Okulun yerleşim ve kat planları yaptırılarak, görülecek yerlere asılır. Yeni açılacak sınıf-şubelere ‘İsim Levhaları’ temin edilip asılır ve sınıflar hazırlanır. Bölümlere ‘Tanıtım Levhaları’ asılır. (İOÇ. 05/05)
05 İdareciler ve diğer personel arasında yazılı olarak görev bölümü yapılır. (İOÇ. 69/03)
06 İş takvimi ve çalışma programı’ hazırlanır, öğretmenler odasına konulmak üzere emir, genelge ve tebliğler dosyaları hazırlanır. Teftiş personellistesigüncellenir.
07 Sınıf ders defteri, yoklama defteri ve fişleri temin edilir, yönetmelikte tutulması gerektiği bildirilen defter, dosya ve evraklardan eksik olanlar tamamlanır. (İY. Ek-14)
08 Haftalık ders programı ve günlük vakit çizelgesi hazırlanarak personele duyurulur ve koridorda ilan edilir. Ders/ oyun araçları (matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar vs.) kontrol edilerek gerekenler onartılır, eksikler tamamlanır. (İOÇ. 19/03)
09 Bahçe, derslik, laboratuar, işlik, atölye ve kütüphane eğitime hazırlanır. Bayrak direği uygun hale getirilir. Okulun ısınma, aydınlanma, su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilir. Yatılı okullarda pansiyon hizmete hazir hale getirilir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları belirlenerek, sınıf kapılarına levhaları asılır. (İOÇ. 03/03-08)
10 Senebaşı öğretmenler kurulu hazırlıkları yapılır. Kurul gündemi en geç 2 gün önceden öğretmenlere duyurulur. Öğretmenler kurulu toplantısı, gündemine uygun olarak yapılarak, gerekli kararlar alınır. (İOÇ. 72/06)
11 Zümre öğretmenler kurulları, usul ve gündemine uygun olarak yaptırılır. Tek öğretmenli derslerin zümresine okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder. (İOÇ. 75/09), Her öğretmenin, düzgün ve tertipli bir ‘Öğretim İşleri Dosyası’ oluşturması sağlanır. (İOÇ. 31/01),
12 Rehber öğretmenlerden, sınıflarına ait düzenlemeleri yapmaları, birer ‘Rehberlik dosyası’ düzenlemeleri istenir. (İOÇ. 54/05) Okul rehber öğretmeni nezaretinde, sınıf öğretmenleri ve öğretmenler kurulunda açıklanan şube rehber öğretmenlerinin, Bakanlığın yayınladığı programa uygun ‘sınıf rehberlik planları’nı yapmaları sağlanır.
13 Öğretmenlerin, ünitelendirilmiş yıllık planlarını 2551 sayılı TD’ndeki esaslara göre, zamanında ve derslerin yeni müfredatına uygun olarak yapmaları sağlanır. Hazırlanan yıllık planların bir sureti, en geç dersler  başladıktan on beş gün sonrasına kadar öğretmenlerden alınarak idarede saklanır. (İOÇ. 32/02)
14 Öğretmen ve öğrenci nöbet listesi taslağı hazırlanır, görev yerleri belirlenir ve nöbet defteri temin edilir. (İOÇ. 77/11)
15 Yangın cihazlarının kontrolleri yaptırılır, boş olanlar doldurulur, üzerlerine kontrol kartları yapıştırılır. Bacalar temizletilerek ‘kontrol cetveli’ tutulur. Kalorifer kazanları, sobalar temizlenir ve bakımları yapılır. (İOÇ. 11/11)
16 Okulun elektrik tesisatı ‘Bayındırlık, TEK veya belediye’ye kontrol ettirilir, alınan rapor dosyada saklanır. Elektrik dağıtım panosu kilitli olarak uhafaza edilir, elektrik tesisat planı hazırlanarak ana panonun yanına asılır. (İOÇ. 09/09)
17 Bütün personelin katılımı ve sağlanabilirse öğrenci ve velilerin de iştirakıyle okulun her tarafının temizliği yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirilir. (İOÇ. 09/0910/10)
18 Sivil savunma tedbir, plan ve uygulamaları gözden geçirilir. Ekim ayında ekiplerde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler için ön hazırlıklar yapılır. (İOÇ. 11/11)
Diğer
B OKULUN AÇILDIĞI İLK GÜN YAPILACAK İŞLER 
( Eylül ayı)
Sonuç
01 Okulun açılış töreni, yönetmeliğe uygun olarak, bir program dahilinde yapılır. İlköğretim Haftası etkinlikleri planlanır. Yeni gelen öğrenciler ve velilerine okulu tanıtıcı bilgiler verilir. Kendilerini ilgilendiren yönetmelikler açıklanır. (İOÇ. 25/09, 10)
02 Sınıf ve branş öğretmenlerine ‘haftalık ders programları’ yazılı olarak, imza karşılığı dağıtılır. Programların birer örneği idaredeki bir dosyada saklanır. (İOÇ. 20/04)
03 Bayanlardan  20, erkeklerden 25 yılını dolduran öğretmenlerden nöbet tutmak istemeyenlerden dilekçe verenlerin durumları incelenerek, sonuç kendilerine bildirilir. Bunlara ihtiyaç varsa nöbet görevi verilir, yoksa nöbet tutturulmazlar. Nöbet çizelgesi son şekliyle yürürlüğe konulur, nöbet talimatı ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 77/11)
04 İlk gün öğrencilere, okulda uyacakları kurallar, okul eşyalarının temiz kullanılması ve korunması gerektiği hakında, disiplin, kılık-kıyafet, sınıf geçme konularında, eşya, malzeme, su, elektrik tasarrufu konularında bilgiler verilir ve geçici sınıf başkanları seçilir. (İY. 106-109) (İOÇ. 18/02)
05 Öğrencilerin e-okuldaki eksiklerinin giderilmesi, değişen veli adreslerinin yenilenmesi için öğrencilere duyuru yapılır, alınan yeni bilgi ve belgeler e-okula aktarılır.
Diğer
C OKULUN AÇILDIĞI İLK VE İKİNCİ HAFTADA YAPILACAK İŞLER ( Eylül ayı) Sonuç
01 Öğrenci yoklamaları günlük olarak işlenir (6, 7, 8. sınıflarda ‘yoklama fişleri’ sınıf ve şubelere göre ayrı, ayrı dosyalanır), yoklamaların toplamları alınır. (İOÇ. 53/04)
02 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince ‘sınıf oturma planları’ yapılarak, sınıflara asılır. Sınıflardaki yardıma muhtaç öğrenciler tespit edilerek gerekli yerlere bidirilir. Öğrenci paso-kimlikleri hazırlanıp onaylanır. Varsa okul rozetleri dağıtılır. (İOÇ. 08/0826/10)
03 Okul ‘Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’ nun yapacağı ilk toplantısında aldığı tavsiye kararları, tüm personele ve öğrencilere duyurur. Sınıf-şube rehber öğretmenleri bu kararları öğrencilere açıklarlar. (İY. 114)
04 Öğretmen nöbetlerinin usulüne göre tutulması için kontroller yapılır, nöbet defteri kontrol edilerek düzenli tutulması sağlanır, aksaklıklar giderilir. Görev yerlerine asılan nöbet talimatlarının nöbetçi öğreciler tarafından okunup anlaşılması sağlanır. (İOÇ. 77/1107/07)
05 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince öğrenci meclisine, sınıf içi görevlere, öğrenci kulüplerine, öğrenci kuruluna her sınıf ve şubeden öğrenci seçimi yapılır. Her öğrencinin enaz bir kulüpte görev alması sağlanır. Kulüplere seçilen öğrencilerin iki suret listesi yapılarak, bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 17/0121/05)R.P.D Hizmetleri Yürütme Komisyonu 1. toplantısını yapar. Mart ayında hazırlanan okul gelişim planı uygulamaya konulur.
06 Varsa, önceki yıl idareye verilmiş bulunan öğrenci kulübü dosyaları, yeni seçilen kulüp danışman öğretmenlerine verilir. Yoksa danışman öğretmenden bir ‘Öğrenci Külüp Dosyası’ oluşturması istenir. Danışman öğretmen, sınıflardan kulübe seçilen öğrencilerin tümünün listesini yapar, Kulüp yıllık çalışma planı’nı ve kulübün tüzüğü yoksa tüzüğü, öğrencilerle birlikte hazırlar ve birer suretini idareye verir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları öğrencilere duyurulur. (İOÇ. 23/0724/08)
07 Öğrenci kuruluna sınıflardan seçilen öğrenciler, öğretmenler kurulunca seçilen rehber öğretmen başkanlığında toplanarak başkan ve ikinci başkanlarını belirler, kurul yapacağı ilk toplantıda da hazırlayacağı çalışma programını müdürün onayına sunar. (İY. 97)
08 Öğrencilerin yıkıcı faaliyetlere karışmamaları ve okulda şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlere yönelik eylem planı hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 55/06)
09 Sağlık durumları uygun olmadığından, raporlu oldukları için uygulamalı derslere kısmen veya tamamen giremeyecek öğrencilerin raporları ayrı bir dosyada saklanarak, ilgi ders öğretmenlerine imza karşılığı duyurulur. (İOÇ. 59/10)
10 Yeni atamalar olması halinde idareciler, memurlar ve yardımcı hizmetler personelinin yenilenen görev bölümleri yazılı olarak kendilerine bildirilir. (İOÇ. 10/1069/03)
11 Ek ders ücret listeleri hazırlanır ve onaylanır. Ek ders ücret çizelgeleri için ayrı bir dosya hazırlanarak suretler bu dosyada saklanır. (İOÇ. 82/01)
12 Özel derslik, laboratuar ve atölyelerin kullanım planları hazırlanarak ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 12/12)
13 Okul kantini ve okul kooperatifi faaliyete geçirilir. Periyodik olarak denetimleri yapılır. (İOÇ. 29/13)
14 M.E.Bakanlığınca kabul ve tavsiye edilmemiş yardımcı kitap ve dergilerin öğrencilere aldırılamayacağı, okulda bulundurulamayacağı, tavsiye edilemeyeceği hususunda öğretmen ve öğrencilere duyuru yapılır. (İOÇ. 06/06)
15 Öğretmenlerin ders aracı dahi olsa –öğrencilere bir şey satmalarının- ticaret olacağından yasak olduğu, öğretmenlerin kendi öğrencilerine özel ders vermelerinin, kaynak, yardımcı ve başvuru kitaplarını zorla aldırmalarının yasak olduğu, bunları isteyen öğrencilerin, kendi iradeleriyle alabilecekleri duyurulur.
16 Naklen gelen öğrencilerin ‘nakil isteme’ işi, nakil giden öğrencilerin nakline izin verme işleri tamamlanır, durum e-okul sistemine işlenir. (İOÇ. 51/0252/03)
17 Taşımalı İlköğertim kapsamındaki öğrencilerin velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)
Diğer
D EKİM AYINDA YAPILACAK İŞLER
01

Okul Öğrenci Meclisi için Okul Seçim Kurulunca seçim takvimi oluşturulur, Şube temsilcileri ve Okul Meclisi Başkanı seçilir. (İOÇ. 17/01)

Sivil savunma planları’nda değişiklikler varsa yeni görevliler tespit edilerek, onaylanmak üzere 5 nüsha halinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 11/11)

02 Sene içi öğrenci yetiştirme kursları’nın yeni öğretim yılının 5. haftası içinde açılabilmesi için, gerekli duyuru ve hazırlıklar yapılarak kurs açılması için onay alınır. (İOÇ. 63/15)
03 1-5. sınıflarda ‘sınıf yükseltme’ isteğinde bulunan öğrencilerin, sınav komisyonu kurularak sınavları yapılır. (İY. 49)
04 Yeni kayıt edilen öğrencilerin bilgileri, e-okul sistemine geçirilmeye başlanır. E-okula işlenen bilgilerin kesinlikle eksik olmamasına, yanlışsız olmasına dikkat edilir. Çift isimler sisteme ve diğer belgelere kısaltılmadan açık olarak yazılır. (İOÇ. 50/01)
05 Sınıf tekrarı yapan öğrenciler tespit edilerek kaç yıllık oldukları yoklama listelerine yazılarak durumlarının bilinmesi sağlanır.
06 Öğrenci kulüplerinin bu ay içinde yapacağı çalışmalar kontrol edilerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları yapılır.
07 e-okul sistemindeki öğretmen not çizelgeleri nin işlenmesi hakkında öğretmenlere bilgi verilerek sisteme giriş şifreleri dağıtılır. (İOÇ. 61/12)
08

Ayın ikinci haftasının sonuna kadar 4-8. sınıflarda sınıf-şube rehber öğretmenlerince, öğrencilerden ‘proje seçim dilekçeleri’ alınarak idareye teslim edilir,

İlgili müdür yardımcılarının dersi olan tüm öğretmenlerle yapacakları toplantıda proje dağıtımları yapılarak, öğrencilerin hangi dersten proje yapacakları belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 1-3. sınıflarda bu işlem sınıf öğretmenlerince yapılır. (İOÇ. 60/11)

09 Okul Aile birliği kongresinin yapılması için hazırlıklar yapılır,ayın sonuna kadar kongre tamamlanarak yeni yönetim belirlenir. (İOÇ. 29/13)
Diğer
E KASIM AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Ders dağıtım çizelgeleri, her yıl kasım ayı başında 2 örnek olarak hazırlanarak, bir sureti M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası okulda saklanır. (İOÇ. 46/07)
02 Öğrenci e-okul girişleri bitirilir, eksikleri olanlar tamamlanır. (İOÇ. 50/01)
03 10 Kasım, anma töreni ve ‘Atatürk Haftası’ programı yapılarak icra edilir. Hafta boyunca konu ders defterlerineyazılır.
04

1. döneme ait genel veli toplantısına hazırlık olmak üzere 6, 7, 8. sınıflarda ‘Şube Öğretmenler Kurulu’ toplantıları yapılarak, öğrencilerin durumları görüşülür. Sınıftaki öğrencilerin durumu hakında kararlar alınır. (İOÇ. 76/10)

Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantılar yapılır. Düzenlenen toplantı tutanaklarının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)

2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İY. 45)

05 Bu ayın ilk yarısının (okulun açıldığı 8. haftanın) sonuna kadar, öğrencilerin, proje yapacakları derslerin öğretmenleriyle görüşerek ‘proje konuları’nı almaları ve çalışmalara başlamaları sağlanır. (İOÇ. 60/11)
06 24 Kasım, öğretmenler günü kutlamaları ile ilgili hazırlıklar yapılır ve gününde program icra edilir.
Diğer
F ARALIK AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Önceki yıllara ait sınıf geçme, diploma defterleri, T. Dergileri ciltlenerek saklanır.
02 e-okul sistemindeki yeni öğretim yılına ait sınıf geçme defterlerinde öğretim yılı başından beri gelen-giden tüm öğrencilerin isimlerinin kısaltılmadan, doğum tarihlerinin yıl, ay, gün olarak yanlışsız kaydı incelenir. Giden öğrencilerin çıkışları sisteme işlenir. (İOÇ. 62/13)
03 Yönetici, memur ve hizmetlilerin yıllık izinleri planlanarak 3 örnek halinde onaya gönderilir, bunun için ilgililerle toplantılar yapılır. Önceki yıllara ait artan izinleri olup ta artan günlerini yeni yıldaki iznine eklemek üzere dilekçe verenlerin izin aktarma onayı alınır. (İOÇ. 67/01)
04 Rehberlik ve öğrenci kulübü çalışmalarıyla görevli öğretmenlerin  verilen yıllık planlara göre çalışıp çalışmadıkları kontrol edilir, gerekirse rapor vermeleri istenir.
05 Ayın 3. haftasından itibaren, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımlarına başlanır. (İOÇ. 89/01)
06 Aile birliğinin yıllık hesap listesi, okulda herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir.
07 Gelen-giden evrak kayıt defterleri ayın 31’i itibariyle kapatılarak onaylanır. Yürürlükten kalkan, ya da gereği yapılan evrakarşivlenir.
Diğer
G OCAK AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Gelen-giden evrak kayıt defterlerine 01 den başlanarak yeni numara verilir. Desimal dosyalar yenilenerek, evraklara yeni kayıt numaraları yazılmaya başlanır. (İOÇ. 41/02)
02 Ayın 2. haftası sonuna kadar, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımları tamamlanır. Yeni alınan malzemeler kayda girilir, yıpranmış, kullanılıp bitirilmiş malzemelerin düşüm işlemleri yapılır. Eşyaların üzerlerine üç guruptan oluşan kayıt numaraları yazılır, sayım sonuçlarına göre, her oda ve birim için iki suret dayanıklı taşınırlar listesi hazırlanarak, biri ilgili yere asılır, biri dosyada saklanır. (İOÇ. 89/0195/07)
03 Varsa görev değişikliği yapıldığı an, veya birimlere yeni malzemeler konulması durumunda, dayanıklı taşınır listeleri de yenilenir.
04 Öğretmenler 1. dönemin son haftasına girmeden önce, e-okul sistemindeki not çizelgelerinin işlenmesini tamamlar. Her dersten enaz 3 not ile dönem notu verilmek suretiyle doldurulan not çizelgelerinin çıktıları, dönemin bitmesinden önce e-okul sisteminden alınıp müdür ve öğretmen tarafından imzalanarak dosyasına takılır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)
05 Dönemin bitmesine 20 gün kalınca öğrenci nakli yapılmaz. Zorunlu nedenlerle nakil yapılması gereken öğrencilerin dönem notları da hesaplanarak e-okul sistemine girilir. (İY. 18), (İOÇ. 52/03)
06 Sürekli devam eden öğrenci sayıları tespit edilerek, sınıflara göre gerekli sayıda karne temin edilip, ilgi müdür yardımcısı ve sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/0461/12)
07 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)
08 Ek ders ücret onayları yenilenerek, ders ücretleri yeni onaya uygun olarak tahakkuk ettirilir. (İOÇ. 82/01)
09 Karneler dağıtılarak 1. döem tatili yapılır. (İY. 45)
Diğer
H ŞUBAT AYINDA YAPILACAK İŞLER
01

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D. Hiz. Yön. 45)

Gerekli küçük onarımlar için M.E.Müdürlüğü kanalıyla keşif özeti istenir. Yarıyıl tatili süresince okulda keşif gerektirmeyen küçük onarımlar ve genel temizlik yapılır.

02 Sıraya tabi okullara nakil için müracaat edecek öğretmenlerin formları ilk hafta içinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. Ayın 15’ine kadar da tayin isteyen öğretmenler ile zorunlu bölge hizmetine tabi öğretmenlerden okulda çalışma süresini dolduranların formları M.E. Müdürlüğüne gönderilir.
03 Öğretmenlerde veya ders saatlerinde değişiklik olmuş ise, ikinci dönemin en geç 3. haftası içinde ‘ders dağıtım çizelgeleri’ 2 suret hazırlanıp, bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okulda saklanır.
04 Günlük vakit çizelgesinde değişiklik yapılmış ise, personele duyurulup çizelgelere işlenir. Döneme ait istatistikler hazırlanarak, istendiğinde bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okuldaki dosyada saklanır.
05 Teşekkür, takdir ve onur belgesi alan öğrencilerin listeleri ilgi müdür yardımcısı  tarafından e-okul sisteminden alınarak not çizelgeleriyle dosyalanır. (İOÇ. 58/09)
06

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplanarak, o güne kadar ki genel değerlendirmelerini yapıp, kararlarını müdüre bildirir. (İY. 114)

Öğrenci kurulu da 1. dönem çalışmalarının değerlendirmesini yapar. (İY. 97)

07 Öğretmenlerin yıl içi mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin ilk haftası içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, 1. dönemin değerlendirmesi sağlanır, problemler varsa öğretmenler kurulunda görüşülmek üzere tutanaklara yazılır. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)
08 Ş. Ö. Kurulları, en geç ikinci hafta içinde yapılarak tespit edilen hususlar tutanağa geçirilir, öğretmenler kurulunda görüşülmesi gereken konular belirlenerek hazırlık yapılır. (İOÇ. 76/10)
09 İkinci dönem başı öğretmenler kurulu, en geç dönemin ikinci haftasının ortasına kadar yapılır. Kurul gündemi en geç iki gün önceden öğretmenlere duyurulur. Kurulda 1. dönem alınan kararların her yönden değerlendirmesi yapılır. Müdür, her şube için yöneltme kurulunda görev alacak en az 3 branş öğretmenini teklif edip, bir müdür yardımcısını görevlendirir. Yöneltme kurulu toplantı zamanı kararlaştırılır. (İOÇ. 73/0756/07)
10 Velilerin öğrencinin durumu hakkında bilgi edindiğini ve durum hakkındaki düşüncelerini tespit için, öğrenci karneleri sınıf-şube rehber öğretmenlerince toplanarak kontrolü yapılır, varsa aksaklıklar giderilir. (İY. 45)
11 İkinci dönem açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları için kurulda alınan karar öğrencilere duyurularak, kurs açılma çalışmaları başlatılır. (İOÇ. 64/15)
12 Çok zorunlu olmadıkça, ikinci dönemin 15. gününden sonra öğrenci nakli yapılamayacağı, bu konuda tedbirli olmaları  öğrencilere duyurulur. (İY. 18)
Diğer
İ MART AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 OGYE, Okul Gelişim Planını yıl sonuna kadar hazırlamak üzere ekipler oluşturur. (İOÇ. 29/13)
02

Günlük idari işlemlere devam edilir, önceki aylardan kalan eksikler varsa tamamlanır.

Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)

03 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif’i anma günü faaliyeti icra edilir. (İst. Mar. Kab. Gün. yönetmeliği)
04 Öğrenci kulüpleri ve rehberlik çalışmalarının kontrolü yapılır.
05 İkinci dönem genel veli toplantısına hazırlıklı olmaları tüm öğretmenlere duyurulup, belirlenen tarihte toplantı yapılır. Sınıf-şube veli toplantıları da belirlenen ortak gündemle toplanır, düzenlenen toplantı tutanağının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)
06 Ayın 3. haftasında son sınıf öğrencilerinden Anadolu Öğretmen Liselerine aday öğrenci seçimi için 8. sınıf öğretmenlerinde oluşan şube öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.(İOÇ. 56/07)
Diğer
J NİSAN AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Uygulama bahçesi düzenlemesi, tarım çalışmaları, ağaç, çiçek, bitki dikim ve bakım çalışmaları yapılır.
02

Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve rehberlik çalışmaları kontrol edilir.

2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İ.Y. 45)

03 Ders dağıtım çizelgesinde meydana gelen değişiklikler M. E. Müdürlüğüne bildirilir.
04 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama hazırlıkları yapılarak tören icra edilir.(TD.2595),
Diğer
K MAYİS AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Diğer aylardan kalan eksik işler tamamlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D.H.Yön. 45)
02 Öğrenci kulüplerinin çalışmaları ve rehberlik faaliyetleri kontrol edilir.
03 Yöneltme amacıyla yapılan veli toplantısında 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan  ek-2 gözlem raporlarının birer örneği, şube rehber öğretmenlerince velilere verilir ve görüşlerini yazmaları sağlanır. Bu toplantıya katılmayan veliler müdür yardımcısına bildirilir. (İOÇ. 65/16)
04 19 Mayis Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili çalışma günleri belirlenir, çalışma günlerine sınav konulmaması için öğretmenlere duyuru yapılır. Bayram törenleri usulüne uygun olarak icra edilir. (İOÇ. 25/09)(TD.2595),
05 4-8. sınıflarda, boş geçen derler için yetiştirme kursu açılmak üzere program hazırlanır. (İY. 50)
06 Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantıları yapılır. Düzenlenen toplantı tutanaklarının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)
07 Son sınıf öğrencilerine diploma düzenleme hazırlıkları yapılır. (İY. 54)
Diğer
L HAZİRAN AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Kesin öğrenci listelerine göre döneme ait notların e-okuldaki not çizelgeleri ne işlenmesi tamamlanır, dönem bitmeden çıktısı alınan çizelgeler müdür ve öğretmen tarafından kontrol ve imza edilerek dosyalanır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)
02 Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/04)
03 Sene içinde açılan yetiştirme kurslarının raporları, kursun bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde M.E.Müdürlüğüne bildirilir. (İOÇ. 64/15)
04 Öğrenci kayıt şartları, kayıtta istenecek belge ve evrakın listesi okulda kolayca görülecek bir yerde ilan edilir. Mezun olan veya belge alarak ayrılan öğrencilerin e-okuldan boşalan numaralarının listesi alınır. (İOÇ. 50/01)
05 Kayıt komisyonu kurulur, bu komisyonda bir müdür yardımcısı, iki öğretmen ve bir memur bulunur. Kayıt için gerekli olan öğrenci dosyası, kayıt zarfı temin edilir. Kayıt için gelen öğrenciler e-okuldaki aday kayıt bölümüne geliş sıralarına göre yazılır. (İOÇ. 50/01)
06

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplanarak, yılın değerlendirmesini yapıp, gelecek yıla yönelik tavsiye kararları alır. (İY. 114)

Öğrenci kurulu da yıllık çalışmalarının değerlendirmesini yapar. (İY. 97)

07 Önceden izin alınıp, yıl sonunda yapılması planlanan kermes, temsil, gezi, vs. faaliyetler zamanları geldikçe plan dahilinde icra edilir. (İOÇ. 66/17), ( TD.2569, Md. 20-31 )
08 Öğretmenlerin verdiği puanların sonucuna göre sınıf geçme defterleri ve karnelerin  düzenlenmesi için son hazırlıklar tamamlanır. Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)
09 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Başarı belgesi, Üstün başarı belgesi, etkinliklerdeki derecelerine göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)
10 Son iş günü yönetmeliğine uygun olarak kapanış töreni düzenlenerek, doğrudan geçen öğrencilere karneleri dağıtılarak öğrenciler tatil edilir. (İY. 45)
11 Derslerin kesilmesini izleyen hafta başında tüm sınıflardaki başarısız derleri olan öğrencilerin durumlarını görüşmek üzere sene sonu Ş.Ö.K. toplantıları yapılır. Kurul sonuçları (Ek–9) değerlendirme tutanağına yazılarak e-okuldaki karne ve sınıf geçme defterlerine işlenir. (İOÇ. 76/10)
12 Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin bittiği ilk hafta içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, yılın değerlendirilmesi sağlanır, gelecek yıla yönelik tavsiye kararları alınıp, tutanaklara yazılır. Ders kesimi raporları hazırlanarak idareye verilir. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)
13 Sene sonu öğretmenler kurulu gündemi, enaz iki gün önceden tespit edilerek öğretmenlere duyurulur. Kurul, ders kesiminden sonraki haftada yapılan Ş.Ö.K. toplantıları ve Zümre Ö.K. Toplantılarından sonra, gündemine uygun olarak toplanır. Bir yılın her yönden değerlendirmesi yapılarak, gelecek öğretim yılında uygulanmak üzere tavsiye kararları alınır. (İOÇ. 73/07)
14 Öğretmenlerden, ders konularını bitirip bitiremediklerine dair ‘ders kesimi raporu’ alınır. Kulüp çalışma rapor ve dosyaları, sınıf-şube rehber öğretmenliği çalışma rapor ve dosyaları, yazılı yoklama kağıtları, notla değerlendirilen proje ve diğer evraklar imza karşılığı alınarak idarece saklanır. (İOÇ. 24/08), (İOÇ. 55/06)
15 OGYE Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Bir örneği M.E.M. ne gönderilir. OGYE zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler, okulun yıl sonu raporunu hazırlar. (İY. 99), (TD. 25062533)
16 Üzerinde zimmetli malzeme olan öğretmenlerden bu malzeme ve araçlar, imza karşılığı teslim alınarak zimmet kaldırılır. (İOÇ. 89/01)
17 Yıl içinde yapılan rehberlik çalışmalarının sonuçları, öğrencinin başarı durumu sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından  e-okuldaki öğrenci dosyalarına işlenir. (İOÇ. 57/08)
18 Mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanır, imzalanır ve 2 nüsha ‘Diploma almaya hak kazananlar listesi’ ekinde onaylanıp damgalanmak üzere M.E. Müdürlüğüne sunulur. (İY. 54)
19 Öğretmenlerin devam-devamsızlıkları izin ve rapor olmak üzere hesaplanarak toplamları belirlenir.
20 Yaz tatilinde yapılacak işlerle ilgili düzenlemelere yönelik, personel arasında görev bölümü yapılır. Öğretmenlerin yaz tatili adresleri alınır, personelin yıllık izinlerini kullanmaları için planlama yapılır ve izinler kullandırılır. (İOÇ. 67/01)
21 Sınıf tekrar etmesine karar verilen öğrenciler aynı sınıflarına, sınıfını geçen öğrenciler bir üst sınıfa kaydedilerek taslak sınıf  listeleri oluşturulur.
Diğer
M TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA YAPILACAK İŞLER
01 Okulda keşfe dayanmayan boya, badana, tamirat vs. işleri yapılır, keşfe dayalı onarımların okul açılmadan bitirilmesi sağlanır.
02 Başarı ve üstün başarı gösteren öğrencilerin resimlerinden oluşan bir pano hazırlanarak, teşvik ve örnek olması için koridora asılır.
03 Öğrenci istatistikleri hazırlanıp, gönderilir. Bir sureti okulda saklanır.
04 Sınıf geçme defterleri e-okuldan kontrol edilerek, varsa eksikleri giderilir ve yazdırılıp çıkarılarak onaylanır, mümkünse ciltlenerek muhafaza edilir.
05 Okulun gelecek yıla yönelik öğretmen, personel, yakacak, donanım ihtiyaçları belirlenerek, sıkışıklığa düşmemek için yaz aylarında giderilmeye çalışılır.
Diğer
N AYLARA BAĞLI OLMADAN, KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAK İŞLER
01 Aralıklı veya sürekli devamsızlığı 7 günü bulan öğrencinin durumu, devamsızlık bildirme yazısıyla velisine bildirilir. Yazının bir sureti dosyada saklanır. Devamsızlığı 14 gün olan öğrenciye aynı yazı tekrar yazılır ve öğrenciyi okula devam ettirmesi için uyarılır. Devamı sağlanamayanların durumu muhtarlığa yazılır, yine sağlanamaz ise M.E. Müdürlüğüne bildirilir. (İY. 25-30), (222 sayılı kanun)
02 Hazırlanacak bir yıllık plana göre, okulun temizlik, bakım ve düzeni sürekli olarak yapılır. Küçük çaplı tamir ve onarımlar mahalli imkanlarla sağlanır.
03 Okul personeli, görev yerlerinde devamlı kontrol ve takip edilerek, görevlerini doğru yapmaları ve aksatmamaları sağlanır.
04 Öğrenci ve personelin kılık-kıyafetleri sürekli kontrol edilir. Aksamalar görmezlikten gelinmez ve sorun haline dönüşmeden önlenir. Gerekirse disiplin uygulamasına baş vurulur, personelden tavır ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olmaları istenir. (İOÇ. 17/01)
05 Personelin görev başında iyi yetişmelerini sağlamak için düzenlemeler yapılır. Gerekirse personelle toplantılar yapılır, seminerler düzenlenir. (İOÇ. 72/06)
06 Okulca yapılması düşünülen temsil, çay, kermes, sergi, defile vs. gibi faaliyetler için  onay alınır. Temsilde oynanacak eser incelemeye gönderilerek olur alınır. (İ.O. Sos.Et. Yön. 20-27. md, TD. 2569), (İOÇ. 26/10)
07 Öğrenim çağı dışına çıkanlara 2 nüsha (ek-1) öğrenim belgesi düzenlenir. Bir nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası okulda saklanır. Belgenin adı, tarihi, numarası e-okuldaki sınıf geçme defterine ve öğrenci dosyasına işlenir.
08 Okul her an ve her bakımdan denetime hazır halde bulundurulur.
09 Sürekli yürürlükte olan yazılar ise ayrı bir dosyada saklanarak her an hizmete hazır bulundurulur. (İOÇ. 44/05)
10 Zamanı dolan evrak ilgililerden teslim alınarak usulüne göre arşivlenir. Arşivleme ve geçmiş yıllara air belgelerin saklanma işleri yönetmeliklere uygun yapılır. (İOÇ. 44/06)
11 İdareciler, kidemleri diğer öğretmenlerden az olsa dahi, kendi branşlarındaki öğretmenlerin zümre toplantılarına başkanlık ederler, aynı branştan idareci yoksa seçilen -ve tercihen kıdemli- öğretmen başkanlık yapar, öğretmen branşında tek ise müdür veya görevlendireceği bir idarecinin başkanlığında zümresini yapar. (TD. 2093)
12 Okul ilk yardım dolabı ve çantasında, gerekli malzemeler her an hazır bulundurulur. (TD. 2520)
13 Okul bahçesi ağaçlandırılır, yeter sayıda spor tesisi yapılması ve temiz tuutulması sağlanır. (İOÇ. 03/03)
14 Okulda tam teşekküllü bir yangın köşesi hazırlanır, her katta enaz birer yangın söndürürcü bulundurulur. Yangın söndürme cihazları kontol ettirilerek dolum kartları üzerlerine asılır. (İOÇ. 10/10)
15 Öğretmenlerin ekzersiz  programı yıllık ve aylık olarak alınarak, yapılan çalışmalara ait ekzersiz ücreti her ay ödenir. (İOÇ. 83/02)
16 Stajyer personelin adaylık süresince yetişmeleri için gerekli tedbirler alınır. Adaylara okulda göreve başladıklarında hemen bir Çalışma Plânı verilir ve rehber öğretmen tayini yapılır. (İOÇ. 78/12)
17 Yazılı sınavlar 4-8. sınıflarda enaz bir hafta önceden öğrencilere duyurulur ve ders defterinin ilgili çizelgesine yazılıp, imza edilir. Bir günde aynı sınıfta 2’den fazla yazılı yapılmaması için planlama yapılır. (İY. 36)
18 Kimse bir yere yardım yapmaya zorlanamaz, hayır kurumlarına ait zarf ve pullar istekli öğrencilere verilebilir.
19 Pazartesi ilk saat dersi olan öğretmenlerle, Cuma günü son saat dersi olan öğretmenler, varsa müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ve bütün personel ile idareciler Bayrak töreninde hazır bulunur. (TD. 2569, md. 29),
20 Sınıf ve şube rehber öğretmenleri, idareden istek geldiği sürece, karne ve sınıf geçme defterlerinin düzenlenmesine yardım etmek zorundadırlar. Davranış notlarını da e-okul modülüne işlemekle görevlidirler.
21 Sınıf ders defterleri son dersin bitimine 15 dakika kala idareciler tarafından -nöbetçi öğrenci veya hizmetli ile- toplanarak, imza eksiikleri, yoklamalar kontrol edilir, varsa eksikler anında giderilir.
22 Nöbet hizmetlerinin yönetmeliğe göre yapılmasına özel önem verilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak derse girmeyen öğretmenin durumu nöbet defterine yazılır. Boş geçen derslerin nöbetçi öğretmenler tarafından doldurulmaları ve ders defterinin imzalanması sağlanır. Mesai bitiminde nöbet defteri kontrol edilerek imza, rapor eksiği olmaması sağlanır. (İOÇ. 77/11)
23 Ziyaretçi defteri okul girişindeki nöbetçi öğrenciye verilir, mesai bitiminde kontrol edilerek, temiz olarak geri alınır.
24 Okulun kantin, kooperatif, spor salonu, depo, tuvalet vs. ek üniteleri sık,sık gezilerek tertip, düzen ve temizliği sağlanır.
25 Okulun kantin, kooperatif ve yemekhanesindeki görevlilerin her 3 ayda bir sağlık kontrollerinin yapılması sağlanarak, raporları saklanır. (İOÇ. 29/13)
26 Nöbetçi olmaları dışında, iş gördürmek çin öğrenciler derslerden alıkonamazlar. Her hangi bir iş yaptırmak gerekirse ders dışındaki zamanlarda yaptırılması sağlanır. Öğrencilere okulla ilgisi olmayan, yasak ve güçlerinin üstünde iş yaptırılmaz, çay taşıttırılmaz.
27 Öğrencilerin kahvehane, gazino, oyun salonu vs. gibi kötü alışkanlıklar edinebilecekleri yerlere gitmelerine izin verilmez.
28 Okul ve sınıf kitaplıklarının kurulup çalıştırılması ve geliştirlmesi için gerekli tedbirler alınır. (İOÇ. 13/13)
29 Türk Bayrağı temiz ve katlanmış olarak, müdür odasında ve bir kutu içinde saklanır. Tören ve yürüyüşlerde taşınan direkli bayraklar gergin bir şekilde ve kırıştırılmadan direğe sarılıp, üzerlerine beyaz bir kılıf geçirilerek muhafaza edilir.
30 Her türlü istatistikler, zamanları gelince hazırlanıp ilgili birimlere gönderilir. Birer suretleri okulda dosyada saklanır.
31 Atatürk Köşesi, Türk Büyüklerine ait resimler, Türk Tarihine ait tablolar amaçlarına uygun düzenlenir, bakımlı ve temiz olmaları sağlanır. Okul müzesi oluşturulmaya çalışılır. (İOÇ. 07/07)
32 Askerlikle ilişkisi olan öğretmenlerin işlemleri usulüne göre yapılarak mağdur edilmemeleri sağlanır. (İYÇ. 79/13)
33 Belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmalar, kulüpler vasıtasıyla ve zamanı geldiğinde yapılır. O zamanlarda çıkarılacak duvar gazetesi ve yapılacak programdaki yazılar ‘inceleme kurulu’na incelettirilir. (İOÇ. 22/06)
34 Öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda yapılmak zorunda olan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulları, istendiğinde ve bu zamanlar dışında da tekrarlanabilirler.
35 Okul aile birliğinden sorumlu idareci ve öğretmenler belirlenerek, birliğin mevzuatına uygun çalışması sağlanır. (İOÇ. 29/13)
36 Öğrencilerce işlenen suçlar, veli-öğretmen-idare iş birliği ile önlenmeye çalışılır. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, suçların önlenmesine yönelik tedbirler belirleyerek idareye öneride bulunur.
37 Öğretmen ve idarecilerin devam-devamsızlıkları günlük olarak deftere işlenir, ay sonlarında toplamları alınır. (İOÇ. 82/01)
38 Her yıl okulu çevreye tanıtacak birkaç sosyal, kültürel faaliyet yapılmaya çalışılmalı.
39 Okulun ihtiyaçlarının karşılanması için, gönüllü kurum ve kuruluşlarla, çevredeki duyarlı kişilerle, resmi kurumlarla diyalog kurulur.
40 Her türlü satınalmalar, ilgi komisyon vasıtasıyla, mevzuata uygun olarak yapılır. ferdi ve araştırma yapılmadan alım yapılmaz.
41 Hastalığı veya mazereti sebebiyle göreve gelemeyen öğretmenler mazeretlerini 2 gün içinde idareye bildirip, 7 gün içide de belgelendirmezlerse haklarında yasal işlem yapılması gerekir.
42 Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelden ayrılmak isteyenlere, malzemeleri teslim etmedikleri sürece izin verilmez.
43 Öğretmenlerin dersleri haftanın birkaç gününe toplanmayacak şekilde, nöbetleri derslerinin en az olduğu güne koncak şekilde ayarlanır.
44 Tebliğler Dergileri, emir, genelge ve yönetmelikler, tüm personel tarafından, yazılı veya elektronik ortamdan takip edilerek uygulanır. Personel, kendi görevleri için başkalarının kendisini uyarmasını veya sevk etmesini beklemez.
45 Tutulması gereken defter ve dosyaların zamanında, doğru ve temiz tutulmaları sağlanır.
46 Okula gelen yazılar zamanında cevaplandırılır, desimal sistem oluşturularak, yazılar dosyalanır. Evrak defterleri her takvim yılı sonunda kapatılır.
47 Ortak yapılması gereken işlerde idareciler birbirleriyle koordineli çalışmak, personel kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.
48 Mazereti olan idareci, yerine bir diğerini bırakarak gidebilir, mazeretli idarecinin görevleri asgari ölçülerde bile olsa diğerleri tarafından yürütülerek, okul çalışamaz hale getirilmez.
49 İdare ve memur odalarında, dolap ve çekmecelerde hizmetin gereği olmayan, fazla, yasak, gereksiz, görülmesi sakıncalı ve istenmeyen özel eşya bulundurulamaz. Masalar taahhüt kartı yapıştırılır ve bu alanlar şahsi hizmete tahsis edilip kilitlenerek sistem işlemez hale getirilemez.
50 Okul içinde, resmi işleri aksatacak veya geciktirecek şekilde, özel işlerle meşgul olunamaz, boş ve keyfi işler yapılamaz.
51 Görev değişikliklerinde 15 gün içinde devir teslim yapılır ve tutanak tutulur.
52 Anında ortaya çıkacak sorunlara anında müdahale edilmesi için görev verilmesi beklenmez. Sorunu gören hiçbir yetkili görmezlikten gelemez, olaya hemen el koyar ve idari işlemleri peşinden başlatır.
53 Okulun araçları, malzemeleri amaçları dışında ve özel işlerde kullanılamaz, kilitlenip kullanıma kapatılamaz. Bilgisayarlara müzik, ders ve görev gereği lazım olmayan dokuman, resim, gizli bilgi yüklenerek çalışamaz hale getirilemez.
54 Bunların dışında okulların konumları gereği karşılaşılan sorunlar da aynı anlayış ve iş birliği esasına dayalı olarak çözülür.
55 Okuldaki tüm imkanların tasarruflu kullanılması öğrenciler ve personel tarafından alışkanlık haline getirilir. Gündüz vakitleri perdeler kapatılıp ışıklar yakılmaz, gereksiz, süs amaçlı aydınlatmalar yapılmaz. Sular boşa akıtılmaz. Isıtma araçları gereksiz yere fazla yakılarak kapı-pencere açılmaz. Kağıt-kırtasiye malzemeleri gereksiz işler için kullanılıp harcanmaz, ikinci yüzleri boş kağıtlar resmi olmayan işlerde yeniden kullanılır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için