foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

ARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

 
Diploma Defteri Okul,il veya ilçe MEM Süresiz  
Öğrenci Künye Defteri Okulda-Süresiz  
Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz  
Sınıf geçme defteri Okulda-Süresiz  
Sınıf geçme defteri Okul,İl ve İlçe MEM-süresiz  
Karne Kayıt defteri Okulda-Süresiz  
Okul Dışı Künye defteri Okulda-Süresiz  
Ders Denetleme defteri Okulda-Süresiz  
Günlük nöbet defteri İlgili birimde-3 yıl  
Öğretmen,memur,hizmetli devam-devamsızlık defteri Okulda-Süresiz  
Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili birimde-1 yıl  
Öğretmen not defteri Okulda-1 yıl  
Sınıf Ders Defteri Okulda-1 yıl  
Öğrenci yoklama defteri Okulda-2 yıl  
Öğrenci Hasta Sevk Defteri Okulda-1 yıl  
Hasta Kayıt Revir defteri Okulda-1 yıl  
Revir İlaç Sarf Defteri Okulda-5 yıl  
Disiplin Kurulu karar defteri İlgili birimde-10 yıl  
Öğrenci Eşya dağıtımı defteri İlgili birimde-5 yıl  
Öğrenci Taksit Defteri İlgili birimde-3 yıl  
Günlük tabela defteri İlgili birimde-1 yıl  
Kurs Belgesi Defteri İlgili birimde-süresiz  
Demirbaş eşya defterleri(onay ile değiştirildikten sonra) Bakanlık İlgili birimde-5 yıl  
Demirbaş eşya özet defteri İlgili birimde-süresiz  
Teftiş defteri İlgili birimde-süresiz  
Gelen-Giden evrak defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ortak Kayıt defteri (kooperatif) İlgili birimde-süresiz  
Yönetim Kurulu karar defteri İlgili birimde-5 yıl  
Envanter ve Blanço defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ortak Alışveriş defteri İlgili birimde-3 yıl  
Temizlik malzeme sarf defteri Okulda-5 yıl  
Takım dağıtım defteri İlgili birimde-1 yıl  
Ruhsatname ve muadelet Vesikaları kütük defteri İlgili birimde-süresiz  
Yoğaltım defteri Okulda-5 yıl  
Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 yıl  
Kasa Defteri Okulda-5 yıl  
Ambar Esas defter İlgili birimde-5 yıl  
Alacaklılar-borçlular defteri İlgili birimde-5 yıl  
Depo defteri İlgili birimde-süresiz  
Üye kayıt defteri İlgili birimde-süresiz  
Danışma Kurulu Kararı Defteri İlgili birimde-10 yıl  
Kol faaliyetleri defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ek ders ücretleri defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ödenek,Avans-Kredi defteri İlgili birimde-5 yıl  
Öğrenci Dosyası(Gündüzlü,yatılı, burslu) Okulda-süresiz  
Yurtdışında öğrenim gören dövizli, dövizsiz Özel-resmi öğrenci dosyası İlgili birimde-süresiz  
Kanaat Not çizelgesi dosyası Okulda-3 yıl(denetim görmesi şartıyle)  
Maaş-Ücret defteri İlgili birimde-süresiz  
Öğretmenler Kurulu Tutanakları dosyası Okulda-5 yıl  
Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası Okulda-6 yıl  
Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl  
Gizli yazılar dosyası(yönetmeliğin 7.mad. göre gizliliği kaldırılmayan seferberlik dosyası) İlgili birimde-süresiz  
Gider tahakkukuyla ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl(sayıştayda ilanı  kesinleşmesi şartıyla)  
İnceleme-Soruşturma dosyası Soruşturmayı yapan birimde süresiz.  
Yüksek Disiplin kurulu kararları İlgili birimde-süresiz  
Sicil dosyaları İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra devlet arşivleri Gen.Md.ne gönderilecek  
Emeklilik dosyası İlgili birimde-süresiz  
Mecburi hizmet takibat dosyası İlgili birimde-5 yıl(takibat bittikten sonra)  
Personel Özlük dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar  
Stajyerlik dosyası Okulda-5 yıl  
Kapanan Özel Öğretim Kurumları dosyaları İlgili birimde-5 yıl  
İdari dava dosyaları İlgili birimde-10 yıl  
Konut tahsisi dosyası İlgili birimde-süresiz  
Konut kirası dosyası İlgili birimde-5 yıl  
Yurtdışı Teşkilatının avans kredi ve mahsup dosyaları                                                      İlgili birimde-5 yıl(Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)  
Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl  
Eğitim-öğretim Yüksek Kurulu,Talim ve Terbiye Kurulu,Danışma Kurulları ve Sürekli   kurulların kararları, Milletlerarası antlaşmalar projeler, kararlar Terİlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde10 yıl saklandıktan sonra DAGM devre dilecek            
 
 
Resmi burslu yüksek öğrenim öğrencilerinin tespit edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili birimde-süresiz  
Şura toplantılarıyla ilgili karar,plan ve dokümanlar İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz  
Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili birimde-süresiz  
Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları İlgili birimde-süresiz  
Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili birimde-süresiz  
Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve değerlendirme raporları İlgili birimde-süresiz  
Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler. İlgili birimde-10 yıl  
Kurum,kuruluş ve şahıslarla yapılan sözleşmeler,protokoller İlgili birimde-süresiz  
Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla ilgili plan,program ve raporları İlgili birimde-5 yıl  
Okul,kurum ve öğretmen denetleme raporları İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili birimde-3 yıl  
Faaliyet programları,brifing dosyaları,faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili birimde-1 yıl  
Yıllık İcra plan ve programlarıyla ilgili dokümanlar İlgili birimde-5 yıl  
Genel Kurul,yönetim kurulu kararları ve bilançolar İlgili birimde-10 yıl  
Özel Eğitim uygulananlara ait her türlü test,rapor ve benzeri belgeler İlgili birimde-süresiz  
Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili birimde-1 yıl  
Eğitimci lider tezleri İlgili birimde-süresiz  
     
İmtihan kağıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl  
Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl  
Stajyerlik onayları          İlgili birimde-15 yıl  
Okul ve kurum açma kapama onayları İlgili birimde-süresiz  
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları İlgili birimde-5 yıl  
Yıllık,mazeret ve sağlık izini onayları İlgili birimde-3 yıl  
Terfi teklifi cetvelleri İlgili birimde-1 yıl  
İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakil kararnameleri İlgili birimde-3 yıl İl MEM.Süresiz  
Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili birimde-5 yıl  
Kadro kaydı İlgili birimde-süresiz  
Kadro değişikliği cetvelleri İlgili birimde-süresiz  
Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili birimde-10 yıl  
Vizeli kadro cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili birimde-süresiz  
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı    
Vizeli cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Sigorta primi belgeleri İlgili birimde-süresiz  
Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl  
İl MEM,öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fon hesabı formu İl MEM,5 yıl  
İlçe MEM,öğrencileri yetiştirme ve İmtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu İlgili birimlerde-5 yıl  
İstatistikler ve ilgili dökümanlar Bilgiyi veren birimlerde 1 yıl, değerlendirecek birimde süresiz.  
Tarihçeler İlgili birimde-süresiz  
TBMM'de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili birimde-1 yıl  
Film (negatif) İlgili birimde-süresiz  
Film (Pozitif-Kopya) İlgili birimde-10 yıl  
Eğitim ve öğretimle ilgili şura,seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf,albüm, slayt ses ve görüntü bantları İlgili birimde-süresiz  
 
 
Kullanılmayan (Deşifre olmayan)imtihan soruları İlgili birimde-süresiz  
Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili birimde-süresiz  
UNESCO,yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj,kurs, mastır, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili birimde-süresiz  
İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer İlgili birimde-5 yıl  
 eğitim araçları    
Hibe yolu ile temin edilen makine,teçhizat,taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-süresiz  
Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim,sayım,kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili birimde-5 yıl  
Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili birimde-5 yıl  
Satın alma işlemleriyle ilgili karar İhale evrakı ve benzeri İlgili birimde-5 yıl(Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)  
Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl  
Resmi PTT pulu istek fişleri,makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili birimde-5 yıl  
Diğer kurumlardan alınan uygulamaya     esas görüşler İlgili birimde-süresiz  
Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli(Döner Sermayeli kurumlarda) İlgili birimde-5 yıl  
Bina,arsa ve arazi tahsisi onayları,tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları İlgili birimde-süresiz  
Gayrimenkul kamulaştırma,satın alma belgeleri İl MEM ve İlgili birimlerde-süresiz  
İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis,tenkis ve aktarma yazıları İlgili birimde-1 yıl  
Ödeme emirleri ve icmali İlgili birimde-1 yıl  
Bütçe ve yatırım teklifleri İlgili birimde-1 yıl  
Kanun teklifleri(Kanunlaştıktan sonra) İlgili birimde-1 yıl  
Sayıştay ilamları,yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili birimde-1 yıl  
İcra kesintileri listesi İlgili birimde-1 yıl  
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği gereğince tutulacak defter ve belgeler İlgili birimde-süresiz  
 
 
Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili yazışmalar dosyası İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz  

 

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için