foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

             Okul için hazırlanacak brifing dosyasında Olması gereken bilgiler

                                                                                                                                                                                           

                1. BÖLÜM: a) Okulun adı, b) Adresi, c) Telefon numaraları, ç) Amaçları, d) Seviyesi, derecesi, öğretim şekli, e) Müdürü (öncekiler dâhil), f) Okutulan yabancı diller, g) Kitaplığındaki kitap sayısı, h) Özel okullar için (kontenjanı, kurum açma, öğretime başlama izni, kurucusu, yönetim kurulu üyeleri)

 

                2. BÖLÜM: a) Okulun tarihçesi, b) Okula özel bir isim verilmişse, veriliş amacı, c) Okulun özellikleri (yatılı-gündüzlü-karma), ç) Yatılı okullar için giriş şartları, d) Okutulan seçmeli dersler, e) Öğrenci başarıları.

 

                3. BÖLÜM: Okulun bina durumu: a) Binanın özellikleri (ısınma, aydınlatma, su ve kanalizasyon), b) Dershaneler, c) Laboratuvarlar (araç-gereç durumu), ç) Okul Kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları, d) Teknoloji ve Tasarım İşliğinin durumu, e) Depo, ambar ve arşiv, f) Spor salonu, g) İdare odaları, h) Diğer sosyal faaliyetler için ayrılmış yerler, ı) Daktilografi salonu, revir, i) Bilişim teknolojileri dersliği ve kullanımı, j) Bahçenin alanı, ağaçlandırılma, çiçeklendirilme ve korunması.

 

                4. BÖLÜM: a) Öğretmen sayısı, b) Yönetici sayısı, c) Branşlara göre öğretmen dağılımı, ç) Memur, hizmetli, teknisyen sayıları ve görev dağılımları, d) Sınıflara göre kız-erkek öğrenci sayıları, e) Yaş gruplarına göre öğrenci sayıları, f) Yeni kayıt öğrenci sayısı, g) Nakil gelen öğrenci sayısı, h) Nakil giden öğrenci sayısı, ı) Sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı,

 

                5. BÖLÜM: Okulun sorunları: a) Varsa okul binası ile ilgili sorunlar, b) Öğretmen veya yönetici noksanlık-fazlalığı, c) Diğer personelin sayısı ile ilgili sorunlar, ç) Okul kapasitesi ile ilgili sorunlar, d) Öğrenci devam-devamsızlığı ile ilgili sorunlar,

 

                6. BÖLÜM: a) Okulun kendi imkânları ile çözülemeyen sorunları ve çözümü için öneriler, b) Çözümler konusunda üst makamlara yapılan öneriler ve alınan cevaplar.

 

                               NOT: Yukarıda verilen maddeler örnek olup, her okul kendi özelliklerine uygun ekleme ve çıkarmalar yapabilir .(TD. 1442).

 

Pasaport işlemleri

Hususi Damgalı Pasaport -Yeşil (Arkalı önlü olarak yazdırılacaktır.) 

Hizmet Damgalı Pasaport - Gri  (Arkalı önlü olarak yazdırılacaktır.)

Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Genelgesi 2004/52  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Aday Öğretmen İş ve İşlemleri

 

1) Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin 2015/13 Sayılı Genelge (12/05/2015)

2) 2014-2015 Performans Değerlendirme İş ve İşlemleri (21/04/2015)

3) İlgili Yönetmelik ve  Ekler (17/04/2015)

4) Örnek Performans Değerlendirme Puan Hesaplaması

5) 12/05/2015 Tarihli ve 4953035 (2015/13) Sayılı Genelgenin (c) Bendi Hk.

6) Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Sürecine İlişkin Valiliklere Gönderilen Resmi                   Yazı (15/06/2015)

7) Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin  Mütaalası (11/06/2015)

 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 11/06/2015 tarih ve 38772063-900-E.6006064

sayılı yazısı ekinde Valiliklere gönderilen excel formatlı tablo.

 

 Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Puan Tablosu

 


 

Okul müdürü ders denetim kılavuzu 

 

Sınıf Öğretmenlerinin Ders Teftişlerinde İstenecek Belgeler; 

1) 2)Kılavuz kitabı olmayan derslerin ders planları,

2) 3)Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları,

3) 4)4.sınıflarda şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları,

4) 6)4. sınıflarda sınav kâğıtları(Soru tutanağı, cevap anahtarı ve not baremleri ile birlikte),

5) 7)4.sınıflarda deney raporları,

6) 8)Sosyal kulüp ve egzersiz çalışmalarına ait defter ve dosyalar,

7) 9)Rehberlik ve öğrenciyi tanıma ile ilgili çalışmalara ait defter ve dosyalar(Uygulanan test ve anketler, değerlendirme tablo ve raporları, öğrenci tanıma fişleri, veli görüşme defteri, Bireysel Eğitim Programları),

8) 8)Veli toplantı tutanakları,

9) 9)Çevre inceleme raporu,

10) 10)Sınıf kitaplığında bulunan kitapların listesi,

11) 11)Kitaplık kullanım defteri,

12) 12)Derslerde kazandırılacak kazanımlarla ilgili ölçme ve değerlendirme tabloları,

13) 13)Öğrenci ürün dosyaları,

14) 14)Proje ödevi ve performans görevi ile ilgili belgeler,

15) 15)Etkinlik köşelerine asılan yazı ve resimlerle ilgili dokümanlar dosyası(Törenler, belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalara ait dokümanlar, Öğrenme alanları ve temalarla ilgili yapılan çalışmalara ait dokümanlar) tutulur.

16) Yetiştirme kurs planları

17) Yetiştirme kursları sınav soru ve cevap anahtarları

18) 18-Katıldığınız yarışmalar ve katılan öğrencilerin listesi

Dersliklerde sürekli bulunması gereken araç ve gereçler; 

-Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe levhaları, Öğrenci Andı, Türkiye Siyası ve İlimiz Haritaları, Sınıf Kitaplık Dolabı, Öğretmen Kürsüsü, yeteri kadar Öğrenci Sıra ve Masası.

-Etkinlik köşeleri(Atatürk Köşesi, Grafikler Köşesi, Resim ve Yazı Köşeleri, 4.ve 5. sınıflarda Tarih, 1.2. ve 3.sınıflarda Mevsim Şeridi)

-Dersliklerde bulunan Taşınır Malların onaylı listesi,

-Anasınıfında; evcilik, fen ve doğa, sanat, blok, kitap, müzik, kukla vb. köşeler bulunur.

Branş Öğretmenlerinin Ders Teftişlerinde İstenecek Belgeler; 

1) 2)Kılavuz kitabı olmayan derslerin ders planları,

2) 3)Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları,

3) 4)Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları,

4) 6)Sınav kâğıtları(Soru tutanağı, cevap anahtarı ve not baremleri ile birlikte),

5) 7)Fen ve Teknoloji dersinde yapılan deneylere ilişkin deney raporları,

6) 8)Sosyal kulüp ve egzersiz çalışmalarına ait defter ve dosyalar,

7) 9)Rehberlik ve öğrenciyi tanıma ile ilgili çalışmalara ait defter ve dosyalar(Uygulanan test ve anketler, öğrenci tanıma fişleri, veli görüşme defteri, proje ödevi ve ürün dosyası hazırlayacak olan öğrencilerin listesi),

8) 10)Veli toplantı tutanakları,

9) 11)Çevre inceleme raporu,

10) 12)Sınıf kitaplığında bulunan kitapların listesi,

11) 13)Kitaplık kullanım defteri,

12) 14)Mevzuat tarama fihristi,

13) 15)Derslerde kazandırılacak kazanımlarla ilgili ölçme ve değerlendirme tabloları,

14) 16)Öğrenci ürün dosyaları,

15) 17)Proje ödevleri sunum programı,

16) 18)Etkinlik köşelerine asılan yazı ve resimlerle ilgili dokümanlar dosyası tutulur.

17) 19) Yetiştirme kurs planları

18) 20) Yetiştirme kursları sınav soru ve cevap anahtarları

19) 21-Katıldığınız yarışmalar ve katılan öğrencilerin listesi

Dersliklerde sürekli bulunması gereken araç ve gereçler; 

-Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe levhaları, Öğrenci Andı, Türkiye Siyası ve İlimiz Haritaları, Sınıf Kitaplık Dolabı, Öğretmen Kürsüsü, yeteri kadar Öğrenci Sıra ve Masası.

-Etkinlik köşeleri(Atatürk Köşesi, Bilim ve Teknoloji, Resim ve Yazı Köşeleri, Tarih Şeridi)

-Dersliklerde bulunan Taşınır Malların onaylı listesi bulunur.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçlar ve temel ilkeleri doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, rekabet gücü yüksek, bilgi çağı insanını yetiştirmek eğitim-öğretimin asıl hedefi olup bu hedefin gerçekleştirilmesindeki önemli mihenk taşlarından birisi de öğretmendir.

1739 sayılı Kanun’un 43. maddesinde öğretmenlik, “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon(biçimlenme) ile sağlanır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Gelişen ve değişen dünyada, emsalleriyle rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesinde baş mimar olarak kabul  edilen  öğretmenlerin, bu görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon bilgilerinin hizmet süresince geliştirilmesi ve yenilenmesiyle mümkündür. Öğretmenlerin kendilerine biçilen  bu misyonu gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini, süreç içerisinde varsa hedeflerden sapmaları ve zorlukları belirleyerek, bunların giderilmesini sağlamak da ancak bilimsel ölçme yöntemleri ve denetimi ile mümkündür.

Öğretme-öğrenme sürecinde hedeflere ulaşılması, planlanan çalışmalar ile gerçekleştirilen faaliyetlerin birbirleriyle uyumluluğunu ve sapmalarını tespit ederek, giderilmesine ışık tutulması, öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki problemlerde yardım ve rehberlikte bulunulması amacıyla üst yönetime görüş sunmak denetimin asıl görevi olup, bu görevin yerine getirilmesinde en önemli sorumluluk da okul müdürüne düşmektedir.

ÖĞRETMENİN DENETLENMESİ 

Ders içi etkinlikler; 

Okul Müdürü

· Öğretmenle birlikte dersin işleneceği mekâna gider; öğrencilerin tümünü görebileceği uygun bir yerde oturur/durur. Ders süresince öğretmen ve öğrencilerin dikkatini bozacak davranışlardan kaçınır. Öğretmen ve öğrencilere müdahale etmez; ders ortamının doğallığını korur. Gerekirse değerlendirmesine esas olmak üzere kısa notlar alır.

· Gerek gördüğünde; dersin sonuna doğru öğrencilerin bilgi düzeyini ölçücü sorular sorar ve ders sonunda gecikmeye meydan vermeden öğretmenle birlikte çıkar.

· Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri izlenirken, denetimden sonra da öğretmenin aynı okulda görevine devam edeceği gerçeğinden hareketle görülen olumsuzluklarla ilgili olarak öğretmeni rencide edici konuşma, tutum ve davranışlardan kaçınır. İzlenen konularla ilgili olarak varsa gördüğü bireysel eksiklikleri müfettiş çalışma odasında paylaşır.

Diğer etkinlikler; 

· Zümre toplantı tutanaklarını,

· Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânlarını,

· Yazılı sınav evrakını,

· Değerlendirilmiş performans ve proje ödevi örneklerini,

· Not çizelgelerini,

· Ders Dışı Eğitim çalışmalarını (egzersiz planı ve uygulamaları ile ilgili kayıtlar),

· Varsa sosyal etkinlik ve rehberlik çalışmalarına ilişkin belgeleri,

İnceleyip değerlendirir.

Zümre Toplantıları; 

Okul Müdürü, zümre toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığına, öğretim yılı başındaki zümre toplantısında aşağıda yer alan gündem maddeleri ve bu gündem maddelerine ilişkin görüşme ve kararlara bakar. Öğretmenlerle yapacağı zümre toplantısı sırasında açıklamalarını bu gündem maddeleri çerçevesinde dile getirir. Ayrıca, öğretmenlerin sorularını mevzuat doğrultusunda cevaplandırır. Varsa alanla ilgili önerileri, gerekirse kendi görüşüyle birlikte bir üst yönetime sunar.

Gündem maddeleri 

Öğretim yılı başında yapılan zümre toplantılarında: 

1.Türk Millî Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi

2.Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi

3.Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi

4.Öğretim programının gözden geçirilmesi

5.Konuların özellik ve gereğine göre:

· Diğer zümrelerle işbirliği esaslarının,

· Okul ve çevredeki kaynak, araç-gereç ve materyalin,

· Yöntem ve tekniklerin,

· Yıllık ders saati sayısının konulara göre dağılımının belirlenmesi.

6.Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması

7.Ölçme ve değerlendirme esaslarının tespiti

8.Ortak sınavlarının yapılması ve okul, ilçe ve il bazında yapılan sınav sonuçlarının analizi

9.Ödev konularının tespit, takip ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi

10.Ders planlarının hazırlanması

11.Başarısız öğrencilerin başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi

12.Sosyal etkinlik çalışmaları

13.Rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarının gündeme alınıp alınmadığına bakılır.

(Zümre öğretmenler kurulu; okul, çevre ve dersin özelliğine göre yukarıdaki gündem maddelerine gerekli gördüklerini de eklemeli; maddelerle ilgili görüşme yapılırken, mevzuat hükümlerinin karar olarak yazılması yerine, uygulanabilir somut kararlar alınmalıdır. Örneğin; haftalık ders saati süresi iki olan bir dersten her dönem en az iki yazılı yapılması yönündeki yönetmelik hükmünün karar olarak yazılması yerine uygulama esaslarına yer verilmelidir.)

Gündem maddeleri incelenirken; 

Türk Millî Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışlar maddesi bağlamında; 

· 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 ve 28.maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin zümrece bir kez daha okunarak kanunla verilen sorumluluklara yer verilmesi,

· Okulun tabi olduğu yönetmelikle İ.K. Yönetmeliğinin 2. maddesinde yer alan amaçların ele alınması,

· Öğretim programından dersin genel ve özel amaçlarının okunarak çalışmaların buna göre yönlendirilmesi,

· Tüm karar ve etkinliklerle okulun ve öğretim programında yer alan amaçların 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2. maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmede bir araç olduğunun, uygulamanın her aşamasında gözetilmesi,

Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararlarının değerlendirilmesinde; 

· Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin gerçekleştirilme durumu,

· Şubeler arasındaki başarı oranı,

· Karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve şubeler bazında sonuçları,

· OGS ve SBS sonuçlarının Türkiye, il ve türündeki okullara göre durumu, gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması;

Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesinde; 

Bir önceki maddede ulaşılan verilere göre okul ve çevrenin imkânları da dikkate alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi,

Öğretim programının gözden geçirilmesinde; 

Bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders kesim raporlarında belirtilen hususlar da gözetilerek öğretim programının irdelenmesi, varsa bu programın uygulanmasında ortaya çıkan zorluklar belirlenerek silsile yoluyla Talim ve Terbiye Kuruluna bildirilmesi,

Konuların özellik ve gereğine göre yapılacak çalışmalar kapsamında: 

· Diğer zümrelerle hangi konuda ne zaman ve nasıl işbirliği yapılacağına ilişkin esasların, işbirliği yapılması düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması,

· Konuların işlenişinde gerekli olan kaynak, araç-gereç ve materyalden okul ve çevrede bulunanların tespit edilerek hangilerinin hangi konularda kullanılacağının belirlenmesi,

· Derslerin işlenişi sırasında konuların özelliklerine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

· Çalışma takvimine göre bir öğretim yılında işlenecek ders saati sayısı, öğretim programında yer alan konuların ağırlık, özellik ve güncelliğine göre dağıtılarak uygun bir zamanlama yapılması,

Ünitelendirilmiş yıllık planların; 

· Dersin öğretim programı,

· 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge,

· 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile 2488 ve 2575 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayımlanan Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenmesini içeren karar,

· Öğretim yılı çalışma takvimi,

· Öğretim yılı başında yapılan zümre toplantısında alınan kararlar,

· Okulların özelliklerine göre tabi olduğu yönetmeliklerin ilgili maddeleri, doğrultusunda yapılması,

· Bir önceki öğretim yılında, uygulama sırasında ortaya çıkan aksaklıkların planın “Değerlendirme” bölümüne işlenmesi,

Ölçme ve değerlendirme esaslarının tespitinde; 

İlk Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 36.maddesinde belirtildiği üzere

” Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez.

Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir.

Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların yazdırılması bu süreye dâhil değildir. Okulun imkânları elverdiği takdirde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir.

Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, yarıyıl notu hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.”

· hükümlerine uyulması,

· Zümre toplantısında sınavın şekli, soru sayısı, niteliği (Soruların öğretim programında yer alan dersin amacını gerçekleştirecek, öngörülen davranışları kazandıracak nitelikte ve değerlendirmenin objektif, geçerli ve güvenilir olması), soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların öğrenme aşamalarına (taksonomi = istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta bir birinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasıdır) göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik,

· Yıl içinde yapılan sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde,

kararların alınması,

Okul, ilçe ve il bazında yapılan ortak sınav sonuçlarının analiz edilerek elde edilen verilere göre yeni kararların alınması, 

Ödev konularının tespit, takip ve değerlendirilmesinde: 

2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve konuya ilişkin genelgeler çerçevesinde;

· Ödev konularının seçiminde öğrencilerin ihtiyaç ve istekleri ile çevre imkânlarının gözetilmesi,

· Ödevlerin toplanma, sunulma ve sergilenme tarihleri,

· Yararlanılacak kaynakların gösterilmesi,

· Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, yönünde kararların alınması,

Ders planlarının hazırlanmasında: 

2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge bağlamında,

· Planın hazırlanmasında okul ve çevre şartları ile öğrenci hazır bulunuşluklarının dikkate alınmasını,

· Eğitim programında ve Ünitelendirilmiş yıllık planda gösterilen konu, kazanım, hedef ve davranışlara yer verilmesini,

· Konuya ilişkin gezi, gözlem,  tartışma soruları, proje ve ödevlerini,

· Uygulama çalışmalarını,

· Ders araç-gereç ve kaynaklarını,

· İşlenecek konuya ilişkin öğretim metot ve tekniklerini,

· Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinliklerini,

kapsayacak nitelikte kararların alınması,

Öğrenci başarısını artırmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi hususunda; 

· Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi maddesinde yer alan veriler ışığında bir planlamanın yapılması,

· Öğrenci velileri ve rehberlik servisiyle işbirliğine gidilmesi,

· Dersin özelliğine göre küçük ödev/projelerin verilmesi,

· Bireysel ve grup çalışmalarına yer verilmesi,

· Öğretim yöntem, teknik ve değerlendirme esaslarının yeniden gözden geçirilmesi,

yönünde kararların alınması,

Sosyal etkinlik çalışmaları bağlamında; 

2569 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda;

· Bayrak törenleri ile diğer anma-kutlama  törenlerine katılması,

· Okul eşyasının bakım ve korunmasına özen göstermesi,

· Sosyal etkinlik ile ilgili çalışmalarda öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile estetik ve duygusal özelliklerinin göz önünde bulundurulması,

· Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında öğrencilerin gelişim seviyelerinin dikkate alınması,

· Öğrencilerin, çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmesi,

· Öğrencilerde, demokratik yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi,

· Öğrencilerin; toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlaması,

· Öğrencilerin yönlendirilmesi ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi,

· Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılması ve bunların imkânlarından yararlanılması,

· Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesi,

· Ders programlarının göz önünde bulundurulması,

· Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapılması,

· Engelli öğrencilerin okul ortamında eğitimlerini daha rahat sürdürebilmesi için desteklenmesi,

· Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanması,

Rehberlik açısından öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi hususunda; 

· Öğrencileri tanımaya yönelik bilgileri toplaması, test ve anketler gibi tanıma tekniklerini uygulaması, sonuçlarını alması, ilgilileri bilgilendirmesi, bu çalışmalarla ilgili kayıtları tutması,

· Öğrenci, veli, uzman, öğretmen, yönetici ve rehberlik servisi ile iş birliği,

· Bireysel farklılıklar dikkate alınarak kişilik ve sosyal gelişmelerine yardımcı olması,

· Öğrencilerle iyi ilişkiler kurarak onlara rol modelliği yapması ve kılık - kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmesi,

· Bireye saygı esasından hareketle öğrenci ve velilerle ilgili özel bilgileri gizli tutmaya özen göstermesi,

· Etkili öğrenme ve çalışma becerilerinin geliştirmesi,

· İsteklendirmelerini (motivasyon) desteklemesi,

· Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına ve mesleğe yönlendirmesi, çalışmalarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

İkinci dönem başında ya da ihtiyaç halinde yapılacak zümre toplantılarında öğretim yılı başında alınan kararların uygulanma yeterlilikleri gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan yeni kararlar alınır; ders kesiminde yapılacak zümre toplantılarında da bir yıllık uygulama sonuçları değerlendirilir.

Ünitelendirilmiş Yıllık Plânlar  

Ünitelendirilmiş yıllık plânların; 

Zümre kararında yer alan gündem maddesi çerçevesinde: 

a) Ünitelendirilmiş yıllık planın ders kitabı yerine;

· Konularla birlikte süre olarak ünitelere ayrılan yüzdelerinin,

· Dersin genel amaçları ile konuların hedef ve davranışlarının,

· Konuya ilişkin kavram ve terimlerin, dersin öğretim programının esas alınarak yapılması,

b) Öğretim yılına ait çalışma takvimine göre öğretim yılı süresince toplam ders saatinin belirlenerek, öğretim programında süre olarak konulara ayrılması öngörülen yüzdeler gözetilerek, konulara/bölümlerle yazılı yoklamalara ayrılacak sürelerin belirlenmesi durumu,

c) Konu bazında, dersin öğretim programında yer alan genel ve özel amaçlarla öngörülen davranışları/kazanımları içermesi,

d) Konunun özellik ve gereğine göre yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

e) Dersin özelliğine göre, eğitici-öğretici nitelikte gezi ve gözlem etkinliklerinin planlanması,

f) Okul ve çevrede alanla ilgili kaynak, araç-gereç ve eğitim materyalinin belirlenerek plana aktarılması,

g) Atatürkçülükle ilgili konuların belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere plana yansıtılması,

h) Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne zaman ve nasıl bir işbirliği yapılacağının gösterilmesi,

i) ı) Bir önceki öğretim yılında uygulama sırasında ortaya çıkan ve planın “Değerlendirme” bölümüne yansıtılan hususların yeni plan yapımında dikkate alınması,

j) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin ihtiyaç ve öğrenme hızlarına ilişkin olarak ilgili birimlerle işbirliği yapılması,

durumları kontrol edilir.

Ders Plânları  

Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede “Ders plânlarının tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir.” denilmek suretiyle farklı ders plânları yapılabileceği vurgulanmış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca iki ders planı örneği verilmiştir. Bunlardan örnek-1, içerik ve kolaylığı açısından daha özgün olup, uygulama birliğinin sağlanması bakımından kullanılması tavsiye edilmektedir. Ders planı matbu formlar yanında, defter yada normal kâğıda yazılabileceği, bilgisayar çıktısı şeklinde olabileceği gibi Yönergedeki form esas alınmakla birlikte, her öğretmen, ihtiyaç duyduğu ayrıntıda ve genişlikte günlük plân yapabilir.

· Ders planında yer alan alt başlıkların, öğretim yılı başında yapılan zümre toplantısında alınan kararlar ve hazırlanan yıllık planlar paralelinde işlenmesi,

· Konuya ayrılan sürenin Ünitelendirilmiş yıllık planla uyumlu olması,

· Kullanılacak kaynak, araç-gereç ile  gezi ve gözlemlere yer verilmesi,

· Öngörülen yöntem ve tekniklerin konuya uygun olması,

· Hazırlık sorularının konuyu kavratmaya yönelik ve içerikte olması,

· Değerlendirme sorularının hedef davranışları ölçme yeterliliğinde olması,

· Planın uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmesi ile ilgili hususlar kontrol edilir.

Ölçme Ve Değerlendirme  

“Madde 35 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.

Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilir.

Madde 36 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların yazdırılması bu süreye dâhil değildir. Okulun imkânları elverdiği takdirde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir.

Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, yarıyıl notu hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.” hükmü çerçevesinde;

· Öğretim yılı başındaki zümre toplantısında, Yönetmeliğin öngördüğü sayının üstünde yazılı yoklama yapılması,

· Yazılı yoklamaların şekli,

· Sorulacak soruların sayısı,

· Yazılı yoklamalarda bilgi-kavrama-uygulama-analiz ve değerlendirme eşiklerinden kaçar soru sorulacağı,

· Soruların,  cevaplarına göre kolaydan zora doğru sıralanma durumu,

· Cevap anahtarının sınavdan önce hazırlanması, ayrıntılı puanlamanın üzerinde gösterilmesi,

· Soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması,

· Soruların öğretim programında yer alan dersin amaçlarını gerçekleştirecek ve öngörülen davranışları kazandıracak nitelikte olmasına özen gösterilmesi,

· Yapılacak değerlendirmenin objektif, geçerli ve güvenli olması,

· Birden fazla grup için düzenlenen soruların aynı ağırlıkta olması,

· Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sonunda soru analizinin yapılarak, yanıtlanamayan veya yanıtlanmasında güçlük çekilen soruların kapsadığı konular için önlem alınması,

· Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğunun başarısızlığı durumunda başarısız öğrenciler için yeni bir sınava gidilmesi,

Proje ve Performans Ödevi Verilmesi ve Değerlendirilmesi 

Ödev konularının belirlenmesinde: 

· Öğretim programlarına uygunluğu,

· Öğrencilerin istek, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri,

· Ödevin şekli ve içeriği,

· Okul, çevre ve ailenin imkânları,

· Ödevin toplanma/sunulma/sergilenme tarihi,

· Değerlendirme ölçütleri,

· Verilen ödevin planlama, araştırma, değerlendirme aşamalarının takibi

ile ilgili hususlar kontrol edilir.

DERSLERİN İŞLENİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR  

Öğretmen tarafından:  

Bir önceki derste işlenen konunun ana hatları ile kısaca tekrar edilmesi,

· İşlenen konunun hedeflerinden öğrencilerin haberdar edilmesi,

· Hazırlık çalışmaları ve güncel olaylarla konu arasında bağ kurarak öğrencilerin derse güdülenmesi,

· Yöntem ve tekniklerin işlenecek konunun özelliğine uygun olarak seçilmesi,

· Konuların gündelik yaşamla ilişkilendirilerek, dersin ve işlenen konunun yaşamın bir parçası olduğundan hareketle öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürmeye yönelik bilgilendirilmesi,

· Anlatımın sade bir dil ve uygun bir diksiyonla yapılması,

· Görev yaptığı bölgenin psiko-sosyal yapısını öğrenip konuşma ve örneklerinde bunun göz önünde bulundurulması,

· Sunuşta yerine göre değişik öğrenme basamaklarını kullanıp, bilgi aktarırken bilgi üretmenin de amaçlanması,

· Dersin sonunda varılmak istenilen amacın ve öğrenciye kazandırılacak davranışların gerçekleştirilmesi durumu,

· Öğrencinin çekingenliği ve ifade güçlüğünün önlenmesi,

· Çalışmalarıyla ilgili olarak öğrencilerin görüşlerine açık olunması,

· Anlatım sırasında verdiği örnek ve ifadelerle yanlış anlaşılmalara neden olunmaması,

· Öğrencilerin birbirleri ya da kendisi ile polemiklere(söz dalaşı) girmelerine izin verilmemesi,

· Vücut dilinin etkili bir biçimde kullanılması,

· Öğretim hızının, öğrencilerin bilgi seviyesine göre ayarlanması,

· Yazı tahtası ile diğer eğitim materyallerinin yerinde ve verimli kullanılması,

· Planda yer alan gezi ve gözlemlere yer verilmesi,

· Öğrencilere isimleri ile hitap edilmesi,

· Konu ile önceden öğrenilen bilgiler arasında ve diğer derslerle bağ kurdurulması,

· Alanı ile ilgili kavram, ilke ve genellemelerin bilinmesi,

· Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve kendilerini sürekli yenilemesi, bu hususların eğitim-öğretime yansıtılması,

· Önceden hazırlanan ders planından yararlanılması,

· Ders süresinin verimli kullanılması,

· Eğitim–öğretimde, öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması,

· Değerlendirme soruları ile konunun anlaşılıp anlaşılmadığının test edilmesi,

· Anlaşılmadığı fark edilen bölümlerin tekrarına yer verilmesi,

· Bir sonraki ders konusu ile ilgili hazırlık çalışmalarının verilmesi,

· Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme ve kendini geliştirmeye yönlendirilmesi,

· Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk Dili’nin, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine özen gösterilmesi, kontrol edilecektir.

Okulun Genel İşleyişine Katkıda Bulunması

Öğretmenin; 

· Okulun işleyişine ilişkin kuralların uygulanmasında yönetimle işbirliği yapması,

· Görev aldığı kurul ve komisyonlardaki sorumluluklarını yerine getirmesi,

· Nöbet görevini gereği gibi yürütmesi,

· Okulun işleyişi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunması,

· Okul disiplininin sağlanması için üzerine düşen görevi yapması,

· Okul–çevre etkileşimini sağlamada yönetime yardımcı olması,

· Aday öğretmen ve öğretmen adaylarına rehberlik yapması,

· Çalışmalarla ilgili evrakı zamanında yönetime teslim etmesi,

· Rehberliğe açık olması

· Alanı ile ilgili kurs ve seminerlere katılma durumu, değerlendirilir.


 

Aşağıdaki örnek ders denetim formu yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak yılda en az iki kez doldurur.(Ek–1) 

 

 

T.C. 

……………… Kaymakamlığı 

……………………………….. İlköğretim Okulu Müdürlüğü 

Öğretmen Ders Denetim Raporu 

 

ÖĞRETMENİN KİMLİK VE GÖREV BİLGİLERİ 
1.  Adı ve Soyadı
2.  T.C. Kimlik No
4.  Mesleki kıdemi
4.  Mesleki kıdemi
5.  Alanı
6.  Varsa yöneticilik görevi
7.  Haftalık ders saati toplamı
8.  Mezuniyet sonrası eğitimi
DENETİM BİLGİLERİ 
1.  Denetim tarihi, saati
2.  Denetlenen ders, sınıf, şube
3.  Denetlenen dersin konusu
DEĞERLENDİRME KONULARI 
Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki amaç ve ilkeler ile okulun ve dersin amaçları doğrultusunda Aldığı Puan 
1.  Alan, program ve içerik bilgisini eğitim-öğretime yansıtması 5  
2.  Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planları hazırlama ve uygulama başarısı. 5  
3.  Zümre planları istenilen şekilde hazırlanması,Uygulaması. 8  
4.  Zümre arkadaşları ile işbirliği . 2  
5.  Sınıf hâkimiyeti , Öğrencileri derse güdülemesi . 3  
6.  Öğretim metodu seçme ve uygulama başarısı. 5  
7.  Dersi işlemede Zamanı değerlendirme ve Ders defteri kullanma başarısı. 3  
8.  Ders araç ve gereçlerini etkin olarak kullanma başarısı. 5  
9.  Teknolojik araçları kullanma başarısı(Bilgisayar, Tepegöz, Projeksiyon vb.). 8  
10.  Sınav tarihlerini önceden duyurması. 3  
11.  Cevap anahtarı hazırlanıp, puanlama yapılması. 2  
12.  Öğrenciye verilen ödevlerde yönlendirme yapması. 2  
13.  Sınıf içi etkinliklerde her öğrenciye uygun fırsatlar vermesi. 5  
14.  Öğrencilerin derse ilgisi ve katılımı, soru sorma ve cevap vermedeki cesaret ve başarıları 3  
15.  Öğrenci başarısını artırmak için aldığı önlemler 5  
16.  Okulun Genel İşleyişine Katkıda Bulunması 8  
17.  Derslerin İşlenişinde Dikkate Alınacak Hususlara Uyma 10  
18.  Proje ve Performans Ödevi Verilmesi ve Değerlendirilmesi 8  
19.  Rehberlik açısından öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarına uyma 5  
20.  Genel durum ve davranışı, Görev arkadaşları ve amirlerine karşı tutum ve davranışı. 5  
TOPLAM  100  
DÜŞÜNCELER VE AÇIKLAMALAR 
         
 

 

ARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

 
Diploma Defteri Okul,il veya ilçe MEM Süresiz  
Öğrenci Künye Defteri Okulda-Süresiz  
Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz  
Sınıf geçme defteri Okulda-Süresiz  
Sınıf geçme defteri Okul,İl ve İlçe MEM-süresiz  
Karne Kayıt defteri Okulda-Süresiz  
Okul Dışı Künye defteri Okulda-Süresiz  
Ders Denetleme defteri Okulda-Süresiz  
Günlük nöbet defteri İlgili birimde-3 yıl  
Öğretmen,memur,hizmetli devam-devamsızlık defteri Okulda-Süresiz  
Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili birimde-1 yıl  
Öğretmen not defteri Okulda-1 yıl  
Sınıf Ders Defteri Okulda-1 yıl  
Öğrenci yoklama defteri Okulda-2 yıl  
Öğrenci Hasta Sevk Defteri Okulda-1 yıl  
Hasta Kayıt Revir defteri Okulda-1 yıl  
Revir İlaç Sarf Defteri Okulda-5 yıl  
Disiplin Kurulu karar defteri İlgili birimde-10 yıl  
Öğrenci Eşya dağıtımı defteri İlgili birimde-5 yıl  
Öğrenci Taksit Defteri İlgili birimde-3 yıl  
Günlük tabela defteri İlgili birimde-1 yıl  
Kurs Belgesi Defteri İlgili birimde-süresiz  
Demirbaş eşya defterleri(onay ile değiştirildikten sonra) Bakanlık İlgili birimde-5 yıl  
Demirbaş eşya özet defteri İlgili birimde-süresiz  
Teftiş defteri İlgili birimde-süresiz  
Gelen-Giden evrak defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ortak Kayıt defteri (kooperatif) İlgili birimde-süresiz  
Yönetim Kurulu karar defteri İlgili birimde-5 yıl  
Envanter ve Blanço defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ortak Alışveriş defteri İlgili birimde-3 yıl  
Temizlik malzeme sarf defteri Okulda-5 yıl  
Takım dağıtım defteri İlgili birimde-1 yıl  
Ruhsatname ve muadelet Vesikaları kütük defteri İlgili birimde-süresiz  
Yoğaltım defteri Okulda-5 yıl  
Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 yıl  
Kasa Defteri Okulda-5 yıl  
Ambar Esas defter İlgili birimde-5 yıl  
Alacaklılar-borçlular defteri İlgili birimde-5 yıl  
Depo defteri İlgili birimde-süresiz  
Üye kayıt defteri İlgili birimde-süresiz  
Danışma Kurulu Kararı Defteri İlgili birimde-10 yıl  
Kol faaliyetleri defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ek ders ücretleri defteri İlgili birimde-5 yıl  
Ödenek,Avans-Kredi defteri İlgili birimde-5 yıl  
Öğrenci Dosyası(Gündüzlü,yatılı, burslu) Okulda-süresiz  
Yurtdışında öğrenim gören dövizli, dövizsiz Özel-resmi öğrenci dosyası İlgili birimde-süresiz  
Kanaat Not çizelgesi dosyası Okulda-3 yıl(denetim görmesi şartıyle)  
Maaş-Ücret defteri İlgili birimde-süresiz  
Öğretmenler Kurulu Tutanakları dosyası Okulda-5 yıl  
Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası Okulda-6 yıl  
Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl  
Gizli yazılar dosyası(yönetmeliğin 7.mad. göre gizliliği kaldırılmayan seferberlik dosyası) İlgili birimde-süresiz  
Gider tahakkukuyla ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl(sayıştayda ilanı  kesinleşmesi şartıyla)  
İnceleme-Soruşturma dosyası Soruşturmayı yapan birimde süresiz.  
Yüksek Disiplin kurulu kararları İlgili birimde-süresiz  
Sicil dosyaları İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra devlet arşivleri Gen.Md.ne gönderilecek  
Emeklilik dosyası İlgili birimde-süresiz  
Mecburi hizmet takibat dosyası İlgili birimde-5 yıl(takibat bittikten sonra)  
Personel Özlük dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar  
Stajyerlik dosyası Okulda-5 yıl  
Kapanan Özel Öğretim Kurumları dosyaları İlgili birimde-5 yıl  
İdari dava dosyaları İlgili birimde-10 yıl  
Konut tahsisi dosyası İlgili birimde-süresiz  
Konut kirası dosyası İlgili birimde-5 yıl  
Yurtdışı Teşkilatının avans kredi ve mahsup dosyaları                                                      İlgili birimde-5 yıl(Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)  
Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl  
Eğitim-öğretim Yüksek Kurulu,Talim ve Terbiye Kurulu,Danışma Kurulları ve Sürekli   kurulların kararları, Milletlerarası antlaşmalar projeler, kararlar Terİlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde10 yıl saklandıktan sonra DAGM devre dilecek            
 
 
Resmi burslu yüksek öğrenim öğrencilerinin tespit edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili birimde-süresiz  
Şura toplantılarıyla ilgili karar,plan ve dokümanlar İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz  
Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili birimde-süresiz  
Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları İlgili birimde-süresiz  
Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili birimde-süresiz  
Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve değerlendirme raporları İlgili birimde-süresiz  
Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler. İlgili birimde-10 yıl  
Kurum,kuruluş ve şahıslarla yapılan sözleşmeler,protokoller İlgili birimde-süresiz  
Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla ilgili plan,program ve raporları İlgili birimde-5 yıl  
Okul,kurum ve öğretmen denetleme raporları İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili birimde-3 yıl  
Faaliyet programları,brifing dosyaları,faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili birimde-1 yıl  
Yıllık İcra plan ve programlarıyla ilgili dokümanlar İlgili birimde-5 yıl  
Genel Kurul,yönetim kurulu kararları ve bilançolar İlgili birimde-10 yıl  
Özel Eğitim uygulananlara ait her türlü test,rapor ve benzeri belgeler İlgili birimde-süresiz  
Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili birimde-1 yıl  
Eğitimci lider tezleri İlgili birimde-süresiz  
     
İmtihan kağıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl  
Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl  
Stajyerlik onayları          İlgili birimde-15 yıl  
Okul ve kurum açma kapama onayları İlgili birimde-süresiz  
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları İlgili birimde-5 yıl  
Yıllık,mazeret ve sağlık izini onayları İlgili birimde-3 yıl  
Terfi teklifi cetvelleri İlgili birimde-1 yıl  
İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakil kararnameleri İlgili birimde-3 yıl İl MEM.Süresiz  
Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili birimde-5 yıl  
Kadro kaydı İlgili birimde-süresiz  
Kadro değişikliği cetvelleri İlgili birimde-süresiz  
Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili birimde-10 yıl  
Vizeli kadro cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili birimde-süresiz  
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı    
Vizeli cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Sigorta primi belgeleri İlgili birimde-süresiz  
Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl  
İl MEM,öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fon hesabı formu İl MEM,5 yıl  
İlçe MEM,öğrencileri yetiştirme ve İmtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu İlgili birimlerde-5 yıl  
İstatistikler ve ilgili dökümanlar Bilgiyi veren birimlerde 1 yıl, değerlendirecek birimde süresiz.  
Tarihçeler İlgili birimde-süresiz  
TBMM'de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili birimde-1 yıl  
Film (negatif) İlgili birimde-süresiz  
Film (Pozitif-Kopya) İlgili birimde-10 yıl  
Eğitim ve öğretimle ilgili şura,seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf,albüm, slayt ses ve görüntü bantları İlgili birimde-süresiz  
 
 
Kullanılmayan (Deşifre olmayan)imtihan soruları İlgili birimde-süresiz  
Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili birimde-süresiz  
UNESCO,yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj,kurs, mastır, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili birimde-süresiz  
İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer İlgili birimde-5 yıl  
 eğitim araçları    
Hibe yolu ile temin edilen makine,teçhizat,taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-süresiz  
Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim,sayım,kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili birimde-5 yıl  
Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili birimde-5 yıl  
Satın alma işlemleriyle ilgili karar İhale evrakı ve benzeri İlgili birimde-5 yıl(Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)  
Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl  
Resmi PTT pulu istek fişleri,makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili birimde-5 yıl  
Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili birimde-5 yıl  
Diğer kurumlardan alınan uygulamaya     esas görüşler İlgili birimde-süresiz  
Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli(Döner Sermayeli kurumlarda) İlgili birimde-5 yıl  
Bina,arsa ve arazi tahsisi onayları,tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları İlgili birimde-süresiz  
Gayrimenkul kamulaştırma,satın alma belgeleri İl MEM ve İlgili birimlerde-süresiz  
İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis,tenkis ve aktarma yazıları İlgili birimde-1 yıl  
Ödeme emirleri ve icmali İlgili birimde-1 yıl  
Bütçe ve yatırım teklifleri İlgili birimde-1 yıl  
Kanun teklifleri(Kanunlaştıktan sonra) İlgili birimde-1 yıl  
Sayıştay ilamları,yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili birimde-1 yıl  
İcra kesintileri listesi İlgili birimde-1 yıl  
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği gereğince tutulacak defter ve belgeler İlgili birimde-süresiz  
 
 
Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili yazışmalar dosyası İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz  

 


 

 

ÇEVRE İNCELEMESİ FORMU

 

İncelenen Yerin Adı ........................:

Bağlı Bulunduğu İlçe:......................:

Bağlı Bulunduğu İl...........................:

İncelemeyi yapan öğretmen.............:

İncelemenin yapıldığı yıl.................:

Değişikliklerin kaydedildiği yıllar...:

1- COĞRAFİ DURUMU : (Krokisi hazırlanacak, önemli yerler gösterilecek)

Komşuları

Yeryüzü şekilleri, madenleri ve yer altı kaynakları

İklimi, iklimin günlük hayata etkileri

Toprak ve ekime elverişliliği, yanlış tarımsal uygulamalar

Akar ve durgun suları, sulardan yararlanma durumu

Mesire yerleri ve tabii güzellikleri, müzeler ve buraların değerlendirilmesi

2- TARİHÇESİ :

Adını nereden aldığı

İlk yerleşenler ve yerleşme maksatları

Tarih boyunca kimlerin elinde kaldığı ve üzerine kurulan beylikler

Harabeler ve kimlerden kaldığı

3- YAŞAYIŞ :

Ev yapıları ve iç tezyinatı, evlerin sağlıklı olma ve aileye yeterlilik durumu

Aile tipi ve aile nüfus sayısı ortalaması, evlenme adetleri ve yanlışlıkları

Komşuluk münasebetleri, yardımlaşma, imece

Nüfusu ( kadın, erkek, okula gidenler, gitmeyenler.)

Gelenek ve görenekleri ( inançları, batıl itikatları, ibadetleri, törenleri, büyük–küçük ilişkileri )

Giyimleri ( günlük, folklorik, resmi )

Atasözleri ve deyimleri

Mahalli oyunlar ve türküler

Masal, hikaye, efsane ve destanları

Boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, günlük yaşayış, kötü alışkanlıkları

Sağlık durumu, yaygın hastalıkların sebepleri, yanlış tedavi yöntemleri

Günlük beslenme alışkanlıkları

Yol durumu, ulaşım vasıtalarının çalışma durumu

Yönetici-halk münasebeti

Okulla olan münasebetleri, okulun tarihçesi, okul görevlilerine ilgi

Okulun çevrede bıraktığı etkiler ( olumlu-olumsuz )

Yöreye getirilmiş devlet hizmetleri ve halkın bunlardan faydalanması

Yerin dış dünya ile ilişkileri, uzak yörelerle ilişkiler, gurbetçilik, beyin göçü

Yaşama seviyesini yükseltmek için düşünce ve faaliyetleri

4- EKONOMİK HAYAT :

Geçim kaynağı ürünler, günlük tüketilen ürünler

Yetiştirilen hayvanlar ve miktarları, hayvanlardan yararlanma durumu

Geçim durumu, ailelerin yıllık gelir ortalaması

Diğer gelir kaynakları, sanayi kuruluşları

Dışarıya sattığı ve aldığı eşyalar, ürünler v.s.

Topraklı ve topraksız aileler

5- YÖRENİN PROBLEMLERİ : Yıllar itibariyle artanlar, çözülenler

6- YÖRENİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

(Öğretmen ve öğrencilerin bu konulardaki düşünceleri ve çözüm önerileri belirtilecek)

(Not: Giriş-Başvuru dosyasındaki yazının 28. maddesindeki açıklamalar için tıklayınız) 

 


 

Milli eğitim bakanlığına bağlı okulların servisleri denetleme formu


( Şehriçi Öğrenci Servisleri ve Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamındaki Öğrenci Servisleri) 

A-ÖĞRENCİ SERVİSİ YAPAN FİRMA VE KİŞİLERLE İLGİLİ BİLGİLER 
FİRMA ADI/ADI VE SOYADI   
AÇIK ADRESİ   
TELEFON NUMARASI   
ÖĞRENCİ SERVİSİNİN
YAPILDIĞI OKULUN ADI 
 
SERVİSİN YAPILDIĞI GÜZERGAH   
B- ÖĞRENCİ SERVİSİ YAPAN TAŞITLAR İLGİLİ BİLGİLER 
TAŞITIN CİNSİ   
TAŞITIN PLAKASI   
MODELİ   
YOLCU KAPASİTESİ   
ŞOFÖRÜN ADI SOYADI   
SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFI   
C.ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR 
  Var  Yok  Açıklama 
Taşıt Sürücüsünün Ehliyeti       
Okul Taşıtı Yazısı       
Dur Yazılı Kırmızı Işıklı Lamba       
İlkyardım Çantası       
Trafik Seti       
Yangın Söndürme Cihazı       
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası       
  Evet  Hayır   
Taşıt Kapıları Otomatik mi?       
Araç Fenni Muayenesi Yapılmış mı?       
Güzergâha Göre Servis Yapılıyor mu?       
Kapasitenin Üzerinde Yolcu Taşınıyor mu?       
Hız sınırlarına uyuluyor mu?       
Aracın İç ve Dış Temizliğine Dikkat Ediyor mu?       
Emniyet Kemerleri Kullandırılıyor mu?       
Seyir Halinde Sigara vb. kullanıyor mu?       
Geliş ve Gidiş saatlerine uyuluyor mu?       
Öğrencilerin Servis Hakkındaki Düşünceleri  Olumlu  Olumsuz   
Velilerin Servis Hakkındaki Düşünceleri       
Okul Yöneticilerinin Servis Hakkındaki Düşünceleri       
Servis Sürücüsünü Öğrencileri Karşı Tutumu  İyi  Kötü   
Servis Sürücüsünün Kılık Kıyafeti Düzgün mü?  Düzgün  Değil   
Sürücü Belgesinin Araç Cinsine Uygunluğu  Uygun  Değil   
Denetlemeyi Yapan Kişilerin Servis Hakkındaki Görüşleri   
           

DENETEME YAPANLARIN 

Adı Soyadı                         Adı Soyadı                   Adı Soyadı 

Görevi                               Görevi                          Görevi 

www.okulyolu.org 

……………………………………………….. 

 

 


 

 

 

 

 

Okul aile birliği denetleme formu 

    EVET  HAYIR 
Yönetim Kurulu görev süresi 1 yıldır.     
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri en fazla 3 defa seçilir.     
Eğitim ve Öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımıyla ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür.     
Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar Okul Müdürü ile koordineli yapılır.     
Yönetim kurulu kararları, karar defterine el yazısı ile yazılarak imzalanır.     
Yönetim kurulu birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosunda ve internet sayfasında duyurur.     
İlgili mevzuata göre tutulan gelir-gider kayıtları eğitim-öğretim yılında her dönem en az birer kere velilerin görebileceği şekilde okul ilan panosuna asılır.     
Şartlı bağışlar amaç dışında kullanılamaz.     
Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır. Kayıt defterinde kayıt altına alınır ve kurum mührüyle mühürlenir.     
10  Kantin gelirinin % 3’ü üçer aylık dönemler halinde takip eden ayın 20’sine kadar hazineye arz bedeli olarak yatırılır.     
11  Elde edilecek gelirin %80’i birliğin %10 İlçe MEM,%10 İl MEM hesabına yatırılır.     
12  Tüm harcamalar birlik yönetim kurulu kararı ile yapılır. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlık gerektiren işlerde aile birliği üyelerini de içine alan az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır.     
13 

Paralar başkan ve Muhasip üyenin ortak imzasıyla çekilir. 

   
14  Alınan demirbaşlar tüketim malzemeleri yönetmelik hükümlerine göre okul adına kaydedilerek taşınır işlem fişinin bir örneği harcama belgesine eklenir.     
15  Birliğin gelirlerinin elde edilmesinden ve harcanmasından mevzuata uygun ve okul ihtiyacına göre olmasında sorumludur.     
16 

Tutulacak Defterler: 

a)      Genel Kurul Tutanak Dosyası 

   
   
b)      Yönetim Kurulu Karar defteri     
c)      Gelen –Giden evrak defteri     
d)     Gelir-Gider Defteri     
e)      Harcama belgelerinin yer aldığı dosya     
f)       Gelir/Gider, Makbuzu, alındı belgesi, harcama belgesi     
g)      İhtiyaç duyulan diğer dosya ve kâğıtlar     
17  Yönetim Kurulunca yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup, diğer defter ve belgeler birliğin bağlı olduğu İl/İlçe MEM tarafından onaylanır.     

……………..…….                           …………………….                   ……………………… 

Sınıf Öğretmeni                       Ana Sınıfı Öğretmeni             Okul Aile Birliği Başkanı 

OKUL MÜDÜRÜ 

…/…../……………. 

 

 


 

 

 

 Okul kantini denetleme formu 

AYI: 

1-Kantinin genel temizlik durumunu (her gün muntazam olarak genel temizliği yapılmalı, tezgâhların temizliğinden kullanılan toz bezleri temiz olmalıdır.) 

Temiz   (   )    Temiz Değil     (     ) 

2-Öğrencilerin görebileceği bir yerde fiyat listesi: 

Var       (   )     Yok            (   ) 

3-Fiyat listesi Okul Müdürlüğünce: 

Onaylatılmış   (   )   Onaylatılmamış       (     ) 

4-Kantinde ambalajsız yiyecek: 

Satılıyor     (     )      Satılmıyor         (   ) 

5-Ambalajsız yiyecekler kapalı yerde: 

Muhafaza ediliyor (   )  Muhafaza edilmiyor (   ) 

6-Yiyeceklerin taksiminde kullanılan bıçak vs. aletler: 

Temiz    (   )       Temiz değil       (   ) 

7-Ambalajlı satılan yiyecekler: 

Etiketli    (   )       Etiketli değil      (   ) 

8-Etiketlerdeki kullanma tarihini aşan yiyecekler: 

Var   (   )           Yok          (   ) 

9-Yiyecekler ve diğer satılan maddeler yerden yüksek raflarda ve cinslerine göre biri birine zarar vermeyecek şekilde sıralanmış mı? 

Evet     (   )  Hayır         (   ) 

10-Kantinde karasinek ve böcek gibi haşerelere karşı önlem: 

Alınmış     (   )       Alınmamış        (   ) 

11-Ambalajsız yiyecekler satışı varsa (sandviç, tost vs.) personelin araç –gereci yıkamak için lavabo: 

Var      (   )       Yok                (   ) 

12-Lavaboda temizlik malzemesi: 

Var        (   )  Yok                 (   ) 

13-Lavaboda bir defada kullanılan havlu yada tuvalet kağıdı: 

Var          (   )     Yok                 (   ) 

14-Gıda maddelerinin ambalajında gazete kâğıdı, kullanılmış   diğer ambalaj kâğıdı: 

Kullanılıyor (   )   Kullanılmıyor     (   ) 

15-Bozulan yiyecek satılıyor ise buzdolabı: 

Var         (   )         Yok               (   ) 

PERSONEL 

1- Kantinde çalışan personelin sağlık karneleri: 

Var       (   )         Yok           (     )  

2-Gerekli kontroller zamanında: 

Yapılıyor   (     )   Yapılmıyor    (     ) 

(Personel sağlık yönünden yılda en az bir defa muayene  ve karaciğer çekilmeli 3 ayda bir dışkı kültürleri  alınmalı, sonuçlar karnelerine işlenmelidir. Personel hastalığında herhangi bir bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı hemen muayenehaneye gönderilmelidir.) 

3-Personelin kantinde çalışmayı engelleyecek hastalığı: 

Var     (     )     Yok       (   )  

4-Personelin elleri ve tırnakları: 

Temiz    (   )    Temiz değil     (     ) 

5-İş Üniformaları: 

Var   (   )     Yok      (   ) 

6- İş Üniformaları: 

Temiz   (   )   Temiz değil     (     ) 

GÜVENLİK 

1-Tüp gaz kullanıyorsa emniyeti: 

Sağlanmış   (   )  Sağlanmamış   (     ) 

2-Yangın söndürücü: 

Var       (   )     Yok       (   ) 

GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER VE DÜŞÜNCELER  

……………………………………………….. 

 


 

 

Yönetici Olarak Atanan Okul Müdürlerinin Devir Teslim İşlemleri 

………………............………. İLKÖĞRETİM OKULU
DEVİR-TESLİM TUTANAĞIDIR. 

1-“Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış belirtilen taşınırlar; 

2- Kurum Mührü ve mühür beratı; 

3-Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, üye kayıt defteri, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ….TL meblağ , boş bağış makbuzları,…….. Yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz) 

Gelir:……………….                                          Gider:…………….. 

4-Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen…………………….. TL meblağ. (evrak sayıları belirtiniz) 

Gelir :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               Gider:…………………….. 

5-Spor kulübüne ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……………….. TL meblağ (evrak sayıları belirtiniz) 

6-Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ………………... TL meblağ; (evrak sayıları belirtiniz) 

7- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri, öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları. 

8- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan diploma defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma sayısını belirtiniz) 

11- MEBBİS modülü için kullanılan şifre; 

12- E-okul modülü için kullanılan şifre; 

13- k.12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp) için kullanılan şifre; 

14- k.12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi; 

15-Dyned okul şifresinin,(varsa) 

16-SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım amacını belirtiniz) (varsa)(borç dokümanı alınız) 

17- e-beyanname şifresi; (varsa) 

18-KBS için kullanılan kurum şifresi; 

19-Mesaj sistemi kurum şifresi; 

Yukarıda 18 (onsekiz) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin teslim-tesellümü 08.02.2010 tarihinde yapılmıştır. 

TESLİM EDEN                                                        TESLİM ALAN 

 

 


 

 

 Kalorifer dairesi kullanma talimatı  

 

 

 

…………………………….. OKULU

………ÖĞRETİM YILI

 

Kalorifercinin görevleri 

 

1. Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapar, burasını temiz ve düzenli tutar.

2. Tesisatı kontrol altında bulundurur, ısı ve basıncı ayarlı tutar.

3. Yakıt durumu hakkında okul idaresine zamanında bilgi verir.

4. Kalorifer tesisatının korunmasında gereken titizliği gösterir, arızaları zamanında bildirir.

5. Kazan dairesinde bulunan alet ve edevatın bakımını ve temizliğini yapar, korunması 


için özen gösterir.

6. Yapacağı işlerde yangın ve kalorifer ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket 

eder.

7. Kazan yakılışında kullanılan yakıt maddelerini usulüne uygun olarak yakar, kazanın 

duman kanallarını sürekli temiz tutar.

8. Kış geçtikten sonra, kazan ve duman kanallarını temizler, kazan içindeki külleri ve 

artık kömürleri dışarı atar, kazanda ve tesisatta onarıma muhtaç kısımlar varsa 

bunların yapılması ve bacanın temizliği için idareye haber verir.

9. Kaloriferi yakılmasıyla beraber okuldaki temizlik işlerini de yapar.

10.Kazanlarda kullanılan yakıt maddelerini en iyi şekilde muhafaza eder, ziyan edilmeden yakılmasını sağlar.

11.Bu görevini yaparken okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmenlere karşı sorumludur.

Müdür

.................................................

Müdür    Yardımıcısı

.....................................................

Görevli

…………………..

 


 

 

Kütüphane kullanma talimatı 

 

1.Raflardan alınan kitaplar tekrar aynı yerlerine koyulacaktır, kitapların sırası karıştırılmayacaktır.

 

2.Alınan kitaplar kütüphane dışına çıkarılacaksa bundan kütüphanecilik kolu rehber öğretmeninin haberi olacaktır.

 

3.Alınan kitaplar mutlaka kütüphane defterine işlenecektir.

 

4.Öğrenciler kitapların yırtılmamasına özen göstereceklerdir.

 

5.Kütüphanede ders yapan sınıflar, kütüphaneyi temiz kullanacaklar, yerlere çöp, kağıt… gibi görüntüyü bozan şeyler atmayacaklar, atılmasına müsaade etmeyeceklerdir.

 

6.Öğrenciler masanın üzerinin temiz olmasına dikkat edeceklerdir;  masaların üstünü temiz tutacaklardır.

 

7.Sandalyeler çıkışta düzenli bir şekilde yerlerine koyulacaktır.

 

8.Kütüphane hepimizindir; bu konuya herkesin duyarlı olması ve bu talimata uyması gerekmektedir.

 

9.Kütüphanede kesinlikle gürültü yapılmayacak, kimse rahatsız edilmeyecek, sessizce çalışılacaktır.

 

.............................................

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar laboratuvarı kullanımında Dikkat edilecek hususlar

 

1- Her öğrenci laboratuvar yerleşim planına göre oturacaktır.

 

2- Ders öğretmeninden izin alınmadan donanım değişiklikleri yapılmayacaktır.

 

3- Şifre verilmesini gerektiren durumlarda öğretmene danışmadan kesinlikle şifre(Bios, program, dosya vb.) verilmeyecektir.

 

4- Öğretmene danışmadan dışarıdan getirilen disket, CD, flash disk vs. kullanılmayacaktır.

 

5- Her öğrenci ders dışı çalışmalarında laboratuvar kullanım çizelge- sini dolduracaktır.

 

6- Laboratuvarda bulunan her türlü tesisata (elektrik,cat-5,ses vb.) çalışma güvenliği açısından dikkat edilecektir.

 

7- Laboratuvara kesinlikle yiyecek, içecek vb. getirilmeyecek, laboratuvarımızın temizliğine dikkat edilecektir.

 

8- Uygulama bitiminde bilgisayarlar düzgünce kapatılacak varsa toz örtüsü örtülecektir.

 

……………………………            …………………………………..

Bilgisayar Formatör Öğrt.               Okul Müdürü 

 


 

…………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU

2013–2014 ÖĞRETİM YILI

YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

 

EYLÜL

Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Okulun açılış programı

Sınıfların oluşumu

Öğretmen ders dağıtımı ve Zaman-Nöbet Çizelgelerinin oluşturulması

Öğrenci nöbet çizelgesinin hazırlanması

Sınıfların ve okulun Eğitim-öğretime hazırlanması

Yangın söndürücü, elektrik tesisatı, su tesisatı ve kalorifer tesisatı kontrol ve raporlarının düzenlenmesi

Sivil savunma dosyasının hazırlanması

Brifing dosyasının hazırlanması

Ders araç ve gereçlerinin eksiklerinin giderilmesi, ilgililere zimmeti.

Memur, Hizmetli, Müdür yardımcısının görev dağılımı ve çalışma programlarının hazırlatılması

Ders, Sosyal Kulüp, Rehberlik Yıllık Planlarının öğretmenlerden teslim alınması

Sportif faaliyetler ve ders dışı etkinliklerinin belirlenmesi, onaylarının alınması

Zümre toplantıları (Eğitim bölgesi- Şube ve Genel)  

Ek ders ücret onayının alınması

Okul yerleşim ve sınıf köşelerinin hazırlanması

Norm Kadro çalışmaları

Öğretim yılı İlköğretim okulları seminer çalışmaları

Öğrenci kayıtlarının sonuçlandırılması

Öğretim yılı başlama çalışmaları

EKİM

Yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının belirlenmesi ve açılması

Cumhuriyet Bayramı Programı

Deneme sınavlarının organizasyonu

İLSİS ve MEİS formlarının güncellenmesi

Kütüphanenin düzenlenmesi,

Öğrenci burs işlemlerinin tamamlanması

Ders dağıtım çizelgelerinin üst makama sunulması

Okul Aile Birliği Genel Kurulunun yapılması

Veli toplantıları

Okul Meclisi çalışmaları

Veli adresi, Kulüp Listeleri, Proje Dağıtım Listelerinin hazırlanması  

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Özel Öğretime muhtaç ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin tespiti ve çözüme yönelik çalışmaları

Sağlık problemi olan öğrencilerin tespiti ve çözüm yönelik çalışmaları

Bilgi, Kültür ve Münazara yarışmaları

KASIM

10 Kasım Atatürk Haftası Çalışmaları

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Personel özlük dosyalarının gözden geçirilmesi

Ders ziyaretleri

İlköğretim öğrencileri sağlık taramalarının yapılması

ARALIK

İkinci Veli Toplantısının yapılması

Personel yıllık izinlerinin planlanması

Büro defterlerinin kapatılması

Demirbaş sayımlarının yapılması, Taşınır Mal Defterlerinin düzenlenmesi

Sonu sıfır ve beşle biten yıllarda mal bildirimi yenilenmesi

Öğrenci devam takip işleri

Sosyal Kulüp faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

OCAK

Öğrenci karne, takdir, teşekkür belgelerinin hazırlanması

SBS Başvuruları (Anadolu Öğretmen Lisesi’ne yönlendirilen öğrenciler için Kurul Toplantısı)

Bakım – Onarım İşlemleri

Rehberlik, sosyal kulüp, spor çalışmalarının dönem sonu faaliyet raporlarının alınması Okul raporu haline dönüştürülenlerin üst makama sunulması

Şahıs emeklilik fişlerinin emekli sandığına gönderilmesi

Deneme sınavları

Kalorifer, kazan ve ekipman bakımları

Okul dezenfektesi

ŞUBAT

Eğitim Bölgesi Müdürleri, zümre, danışma Kurulu Toplantıları

İkinci Kanaat dönemi başı Öğretmenler Kurulu toplantısı

Okul Zümre Toplantıları

Şube Öğretmenler Kurulu

İlköğretim Okullarında yönetme öneri kurulunun kurulması

Öğrenci Kulübü Temsilcileri Toplantısı

Öğretmen ders programlarının güncelleştirilmesi

Bakanlığımızca açılan Hizmetiçi Eğitim Kurslarına müracaatlar

MART

Deneme sınavlarının gerçekleştirilmesi

Ders Ziyaretleri

Yılsonu Gösterisi hazırlıkları

                                                                                              7

NİSAN

Mesleki Tanıtım Panelleri

Veli toplantıları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Sendika Listelerinin İLSİS’ de son halinin güncellenmesi

MAYIS

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Şube Öğretmenler Kurulu

Yılsonu evraklarının temini

Son sınıf öğrencileri Okul programları

Öğrencileri hayata hazırlama, mesleğe hazırlama değerlendirme toplantısı

HAZİRAN

Öğretim Yılı sonu öğrenci evraklarının tanzimi

Zümre toplantıları

Okul zümre başkanları ve kulüp başkanlarının Toplantısı

Ders kesimi raporlarının alınması

Yaz tatili adreslerinin alınması

Deneme sınavı sonuç raporlarının alınması

Sosyal Kulüp, Rehberlik Faaliyet raporlarının alınması

Yaz Tatili okul güvenlik sistemi

Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Okul birinci, ikinci ve üçüncülerinin belirlenmesi

Şube Öğretmenleri Kurulu Toplantısı

Yılsonu mesleki çalışmaları

Mezun öğrenci işlemleri

TEMMUZ – AĞUSTOS

Bakım-Onarım işleri

Eğitim Bölgesi çalışmaları

Çatı ve kalorifer sisteminin gözden geçirilmesi

Dezenfekte çalışmaları

Yeni Eğitim-Öğretim yılı hazırlık çalışmaları

30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

                                                            Mustafa KÜLTÜR                                                                                                                                                     Okul Müdürü


 

Bir yıl boyunca okulda yapılacak çalışmalar

 

 

Tarih A OKUL AÇILMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER ( Eylül ayı başı) Sonuç
  01 İdarecilerin görev tanımlarının hatırlanması için 2508 sayılı TD’si devamlı okunur. Öğretmenlerin senebaşı mesleki çalışmalarının planlaması yapılır, faaliyetlerin bu plana uygun yapılması sağlanır. (İY. 98)  
  02 Öğrenci kayıtlarına devam edilir. Başka okullardan, ara sınıflara nakil gelen öğrencilerin nakli, geldikleri okuldan istenir. Mezun olan, yada nakil giden öğrencilerin gittikleri okullara nakline izin verilir. Nakledilen veya mezun olan öğrencilerin ayrılma durumları e-okul sistemine işlenerek numaraları boşaltılır. (İOÇ. 50/01)  
  03 Yapılan kayıtlara göre kaç sınıf ve şube açılacağı planlanır ve yeni sınıflar oluşturulur. Tüm öğrencilerin sınıf, şube ve numaralarını gösteren ‘Sınıf Listeleri’ tanzim edilerek, herkesin kolayca görebileceği bir yerde ilan edilir.  
  04 Okulun yerleşim ve kat planları yaptırılarak, görülecek yerlere asılır. Yeni açılacak sınıf-şubelere ‘İsim Levhaları’ temin edilip asılır ve sınıflar hazırlanır. Bölümlere ‘Tanıtım Levhaları’ asılır. (İOÇ. 05/05)  
  05 İdareciler ve diğer personel arasında yazılı olarak görev bölümü yapılır. (İOÇ. 69/03)  
  06 İş takvimi ve çalışma programı’ hazırlanır, öğretmenler odasına konulmak üzere emir, genelge ve tebliğler dosyaları hazırlanır. Teftiş personel listesi güncellenir.  
  07 Sınıf ders defteri, yoklama defteri ve fişleri temin edilir, yönetmelikte tutulması gerektiği bildirilen defter, dosya ve evraklardan eksik olanlar tamamlanır. (İY. Ek-14)  
  08 Haftalık ders programı ve günlük vakit çizelgesi hazırlanarak personele duyurulur ve koridorda ilan edilir. Ders/ oyun araçları (matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar vs.) kontrol edilerek gerekenler onartılır, eksikler tamamlanır. (İOÇ. 19/03)  
  09 Bahçe, derslik, laboratuar, işlik, atölye ve kütüphane eğitime hazırlanır. Bayrak direği uygun hale getirilir. Okulun ısınma, aydınlanma, su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilir. Yatılı okullarda pansiyon hizmete hazir hale getirilir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları belirlenerek, sınıf kapılarına levhaları asılır. (İOÇ. 03/03-08)  
  10 Senebaşı öğretmenler kurulu hazırlıkları yapılır. Kurul gündemi en geç 2 gün önceden öğretmenlere duyurulur. Öğretmenler kurulu toplantısı, gündemine uygun olarak yapılarak, gerekli kararlar alınır. (İOÇ. 72/06)  
  11 Zümre öğretmenler kurulları, usul ve gündemine uygun olarak yaptırılır. Tek öğretmenli derslerin zümresine okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder. (İOÇ. 75/09), Her öğretmenin, düzgün ve tertipli bir ‘Öğretim İşleri Dosyası’ oluşturması sağlanır. (İOÇ. 31/01),  
  12 Rehber öğretmenlerden, sınıflarına ait düzenlemeleri yapmaları, birer ‘Rehberlik dosyası’ düzenlemeleri istenir. (İOÇ. 54/05) Okul rehber öğretmeni nezaretinde, sınıf öğretmenleri ve öğretmenler kurulunda açıklanan şube rehber öğretmenlerinin, Bakanlığın yayınladığı programa uygun ‘sınıf rehberlik planları’nı yapmaları sağlanır.  
  13 Öğretmenlerin, ünitelendirilmiş yıllık planlarını 2551 sayılı TD’ndeki esaslara göre, zamanında ve derslerin yeni müfredatına uygun olarak yapmaları sağlanır. Hazırlanan yıllık planların bir sureti, en geç dersler  başladıktan on beş gün sonrasına kadar öğretmenlerden alınarak idarede saklanır. (İOÇ. 32/02)  
  14 Öğretmen ve öğrenci nöbet listesi taslağı hazırlanır, görev yerleri belirlenir ve nöbet defteri temin edilir. (İOÇ. 77/11)  
  15 Yangın cihazlarının kontrolleri yaptırılır, boş olanlar doldurulur, üzerlerine kontrol kartları yapıştırılır. Bacalar temizletilerek ‘kontrol cetveli’ tutulur. Kalorifer kazanları, sobalar temizlenir ve bakımları yapılır. (İOÇ. 11/11)  
  16 Okulun elektrik tesisatı ‘Bayındırlık, TEK veya belediye’ye kontrol ettirilir, alınan rapor dosyada saklanır. Elektrik dağıtım panosu kilitli olarak uhafaza edilir, elektrik tesisat planı hazırlanarak ana panonun yanına asılır. (İOÇ. 09/09)  
  17 Bütün personelin katılımı ve sağlanabilirse öğrenci ve velilerin de iştirakıyle okulun her tarafının temizliği yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirilir. (İOÇ. 09/0910/10)  
  18 Sivil savunma tedbir, plan ve uygulamaları gözden geçirilir. Ekim ayında ekiplerde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler için ön hazırlıklar yapılır. (İOÇ. 11/11)  
Diğer      
  B OKULUN AÇILDIĞI İLK GÜN YAPILACAK İŞLER ( Eylül ayı) Sonuç
  01 Okulun açılış töreni, yönetmeliğe uygun olarak, bir program dahilinde yapılır. İlköğretim Haftası etkinlikleri planlanır. Yeni gelen öğrenciler ve velilerine okulu tanıtıcı bilgiler verilir. Kendilerini ilgilendiren yönetmelikler açıklanır. (İOÇ. 25/09, 10)  
  02 Sınıf ve branş öğretmenlerine ‘haftalık ders programları’ yazılı olarak, imza karşılığı dağıtılır. Programların birer örneği idaredeki bir dosyada saklanır. (İOÇ. 20/04)  
  03 Bayanlardan  20, erkeklerden 25 yılını dolduran öğretmenlerden nöbet tutmak istemeyenlerden dilekçe verenlerin durumları incelenerek, sonuç kendilerine bildirilir. Bunlara ihtiyaç varsa nöbet görevi verilir, yoksa nöbet tutturulmazlar. Nöbet çizelgesi son şekliyle yürürlüğe konulur, nöbet talimatı ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 77/11)  
  04 İlk gün öğrencilere, okulda uyacakları kurallar, okul eşyalarının temiz kullanılması ve korunması gerektiği hakında, disiplin, kılık-kıyafet, sınıf geçme konularında, eşya, malzeme, su, elektrik tasarrufu konularında bilgiler verilir ve geçici sınıf başkanları seçilir. (İY. 106-109) (İOÇ. 18/02)  
  05 Öğrencilerin e-okuldaki eksiklerinin giderilmesi, değişen veli adreslerinin yenilenmesi için öğrencilere duyuru yapılır, alınan yeni bilgi ve belgeler e-okula aktarılır.  
Diğer      
  C OKULUN AÇILDIĞI İLK VE İKİNCİ HAFTADA YAPILACAK İŞLER ( Eylül ayı) Sonuç
  01 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince ‘sınıf oturma planları’ yapılarak, sınıflara asılır. Sınıflardaki yardıma muhtaç öğrenciler tespit edilerek gerekli yerlere bidirilir. Öğrenci paso-kimlikleri hazırlanıp onaylanır. Varsa okul rozetleri dağıtılır. (İOÇ. 08/0826/10)  
  02 Öğretmen nöbetlerinin usulüne göre tutulması için kontroller yapılır, nöbet defteri kontrol edilerek düzenli tutulması sağlanır, aksaklıklar giderilir. Görev yerlerine asılan nöbet talimatlarının nöbetçi öğreciler tarafından okunup anlaşılması sağlanır. (İOÇ. 77/1107/07)  
  03 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince öğrenci meclisine, sınıf içi görevlere, öğrenci kulüplerine, öğrenci kuruluna her sınıf ve şubeden öğrenci seçimi yapılır. Her öğrencinin enaz bir kulüpte görev alması sağlanır. Kulüplere seçilen öğrencilerin iki suret listesi yapılarak, bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 17/0121/05)
R.P.D Hizmetleri Yürütme Komisyonu 1. toplantısını yapar. Mart ayında hazırlanan okul gelişim planı uygulamaya konulur.
 
  04 Varsa, önceki yıl idareye verilmiş bulunan öğrenci kulübü dosyaları, yeni seçilen kulüp danışman öğretmenlerine verilir. Yoksa danışman öğretmenden bir ‘Öğrenci Külüp Dosyası’ oluşturması istenir. Danışman öğretmen, sınıflardan kulübe seçilen öğrencilerin tümünün listesini yapar, Kulüp yıllık çalışma planı’nı ve kulübün tüzüğü yoksa tüzüğü, öğrencilerle birlikte hazırlar ve birer suretini idareye verir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları öğrencilere duyurulur. (İOÇ. 23/0724/08)  
  05 Öğrenci kuruluna sınıflardan seçilen öğrenciler, öğretmenler kurulunca seçilen rehber öğretmen başkanlığında toplanarak başkan ve ikinci başkanlarını belirler, kurul yapacağı ilk toplantıda da hazırlayacağı çalışma programını müdürün onayına sunar. (İY. 97)  
  06 Öğrencilerin yıkıcı faaliyetlere karışmamaları ve okulda şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlere yönelik eylem planı hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 55/06)  
  7 Ek ders ücret listeleri hazırlanır ve onaylanır. Ek ders ücret çizelgeleri için ayrı bir dosya hazırlanarak suretler bu dosyada saklanır. (İOÇ. 82/01)  
  8 Özel derslik, laboratuar ve atölyelerin kullanım planları hazırlanarak ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 12/12)  
  9 Okul kantini ve okul kooperatifi faaliyete geçirilir. Periyodik olarak denetimleri yapılır. (İOÇ. 29/13)  
  10 M.E.Bakanlığınca kabul ve tavsiye edilmemiş yardımcı kitap ve dergilerin öğrencilere aldırılamayacağı, okulda bulundurulamayacağı, tavsiye edilemeyeceği hususunda öğretmen ve öğrencilere duyuru yapılır. (İOÇ. 06/06)  
  11 Öğretmenlerin ders aracı dahi olsa –öğrencilere bir şey satmalarının- ticaret olacağından yasak olduğu, öğretmenlerin kendi öğrencilerine özel ders vermelerinin, kaynak, yardımcı ve başvuru kitaplarını zorla aldırmalarının yasak olduğu, bunları isteyen öğrencilerin, kendi iradeleriyle alabilecekleri duyurulur.  
  12 Naklen gelen öğrencilerin ‘nakil isteme’ işi, nakil giden öğrencilerin nakline izin verme işleri tamamlanır, durum e-okul sistemine işlenir. (İOÇ. 51/0252/03)  
Diğer      
  D EKİM AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Okul Öğrenci Meclisi için Okul Seçim Kurulunca seçim takvimi oluşturulur, Şube temsilcileri ve Okul Meclisi Başkanı seçilir. (İOÇ. 17/01)
Sivil savunma planları’nda değişiklikler varsa yeni görevliler tespit edilerek, onaylanmak üzere 5 nüsha halinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 11/11)
 
  02 Sene içi öğrenci yetiştirme kursları’nın yeni öğretim yılının 5. haftası içinde açılabilmesi için, gerekli duyuru ve hazırlıklar yapılarak kurs açılması için onay alınır. (İOÇ. 63/15)  
  03 1-5. sınıflarda ‘sınıf yükseltme’ isteğinde bulunan öğrencilerin, sınav komisyonu kurularak sınavları yapılır. (İY. 49)  
  04 Yeni kayıt edilen öğrencilerin bilgileri, e-okul sistemine geçirilmeye başlanır. E-okula işlenen bilgilerin kesinlikle eksik olmamasına, yanlışsız olmasına dikkat edilir. Çift isimler sisteme ve diğer belgelere kısaltılmadan açık olarak yazılır. (İOÇ. 50/01)  
  05 Sınıf tekrarı yapan öğrenciler tespit edilerek kaç yıllık oldukları yoklama listelerine yazılarak durumlarının bilinmesi sağlanır.  
  06 Öğrenci kulüplerinin bu ay içinde yapacağı çalışmalar kontrol edilerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları yapılır.  
  07 e-okul sistemindeki öğretmen not çizelgeleri nin işlenmesi hakkında öğretmenlere bilgi verilerek sisteme giriş şifreleri dağıtılır. (İOÇ. 61/12)  
  08 Ayın ikinci haftasının sonuna kadar 4-8. sınıflarda sınıf-şube rehber öğretmenlerince, öğrencilerden ‘proje seçim dilekçeleri’ alınarak idareye teslim edilir, İlgili müdür yardımcılarının dersi olan tüm öğretmenlerle yapacakları toplantıda proje dağıtımları yapılarak, öğrencilerin hangi dersten proje yapacakları belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 1-3. sınıflarda bu işlem sınıf öğretmenlerince yapılır. (İOÇ. 60/11)  
  09 Okul Aile birliği kongresinin yapılması için hazırlıklar yapılır,ayın sonuna kadar kongre tamamlanarak yeni yönetim belirlenir. (İOÇ. 29/13)  
Diğer      
  E KASIM AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Ders dağıtım çizelgeleri, her yıl kasım ayı başında 2 örnek olarak hazırlanarak, bir sureti M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası okulda saklanır. (İOÇ. 46/07)  
  02 Öğrenci e-okul girişleri bitirilir, eksikleri olanlar tamamlanır. (İOÇ. 50/01)  
  03 10 Kasım, anma töreni ve ‘Atatürk Haftası’ programı yapılarak icra edilir. Hafta boyunca konu ders defterlerineyazılır.  
  04 1. döneme ait genel veli toplantısına hazırlık olmak üzere 6, 7, 8. sınıflarda ‘Şube Öğretmenler Kurulu’ toplantıları yapılarak, öğrencilerin durumları görüşülür. Sınıftaki öğrencilerin durumu hakında kararlar alınır. (İOÇ. 76/10)
Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantılar yapılır. Düzenlenen toplantı tutanaklarının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)
2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İY. 45)
 
  05 Bu ayın ilk yarısının (okulun açıldığı 8. haftanın) sonuna kadar, öğrencilerin, proje yapacakları derslerin öğretmenleriyle görüşerek ‘proje konuları’nı almaları ve çalışmalara başlamaları sağlanır. (İOÇ. 60/11)  
  06 24 Kasım, öğretmenler günü kutlamaları ile ilgili hazırlıklar yapılır ve gününde program icra edilir.  
Diğer      
  F ARALIK AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Önceki yıllara ait sınıf geçme, diploma defterleri, T. Dergileri ciltlenerek saklanır.  
  02 e-okul sistemindeki yeni öğretim yılına ait sınıf geçme defterlerinde öğretim yılı başından beri gelen-giden tüm öğrencilerin isimlerinin kısaltılmadan, doğum tarihlerinin yıl, ay, gün olarak yanlışsız kaydı incelenir. Giden öğrencilerin çıkışları sisteme işlenir. (İOÇ. 62/13)  
  03 Yönetici, memur ve hizmetlilerin yıllık izinleri planlanarak 3 örnek halinde onaya gönderilir, bunun için ilgililerle toplantılar yapılır. Önceki yıllara ait artan izinleri olup ta artan günlerini yeni yıldaki iznine eklemek üzere dilekçe verenlerin izin aktarma onayı alınır. (İOÇ. 67/01)  
  04 Rehberlik ve öğrenci kulübü çalışmalarıyla görevli öğretmenlerin  verilen yıllık planlara göre çalışıp çalışmadıkları kontrol edilir, gerekirse rapor vermeleri istenir.  
  05 Ayın 3. haftasından itibaren, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımlarına başlanır. (İOÇ. 89/01)  
  06 Aile birliğinin yıllık hesap listesi, okulda herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir.  
  07 Gelen-giden evrak kayıt defterleri ayın 31’i itibariyle kapatılarak onaylanır. Yürürlükten kalkan, ya da gereği yapılan evrak arşivlenir.  
Diğer      
  G OCAK AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Gelen-giden evrak kayıt defterlerine 01 den başlanarak yeni numara verilir. Desimal dosyalar yenilenerek, evraklara yeni kayıt numaraları yazılmaya başlanır. (İOÇ. 41/02)  
  02 Ayın 2. haftası sonuna kadar, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımları tamamlanır. Yeni alınan malzemeler kayda girilir, yıpranmış, kullanılıp bitirilmiş malzemelerin düşüm işlemleri yapılır. Eşyaların üzerlerine üç guruptan oluşan kayıt numaraları yazılır, sayım sonuçlarına göre, her oda ve birim için iki suret dayanıklı taşınırlar listesi hazırlanarak, biri ilgili yere asılır, biri dosyada saklanır. (İOÇ. 89/0195/07)  
  03 Varsa görev değişikliği yapıldığı an, veya birimlere yeni malzemeler konulması durumunda, dayanıklı taşınır listeleri de yenilenir.  
  04 Öğretmenler 1. dönemin son haftasına girmeden önce, e-okul sistemindeki not çizelgelerinin işlenmesini tamamlar. Her dersten enaz 3 not ile dönem notu verilmek suretiyle doldurulan not çizelgelerinin çıktıları, dönemin bitmesinden önce e-okul sisteminden alınıp müdür ve öğretmen tarafından imzalanarak dosyasına takılır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)  
  05 Dönemin bitmesine 20 gün kalınca öğrenci nakli yapılmaz. Zorunlu nedenlerle nakil yapılması gereken öğrencilerin dönem notları da hesaplanarak e-okul sistemine girilir. (İY. 18), (İOÇ. 52/03)  
  06 Sürekli devam eden öğrenci sayıları tespit edilerek, sınıflara göre gerekli sayıda karne temin edilip, ilgi müdür yardımcısı ve sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/0461/12)  
  07 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)  
  08 Ek ders ücret onayları yenilenerek, ders ücretleri yeni onaya uygun olarak tahakkuk ettirilir. (İOÇ. 82/01)  
  09 Karneler dağıtılarak 1. döem tatili yapılır. (İY. 45)  
Diğer      
  H ŞUBAT AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D. Hiz. Yön. 45)
Gerekli küçük onarımlar için M.E. Müdürlüğü kanalıyla keşif özeti istenir. Yarıyıl tatili süresince okulda keşif gerektirmeyen küçük onarımlar ve genel temizlik yapılır.
 
  02 Sıraya tabi okullara nakil için müracaat edecek öğretmenlerin formları ilk hafta içinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. Ayın 15’ine kadar da tayin isteyen öğretmenler ile zorunlu bölge hizmetine tabi öğretmenlerden okulda çalışma süresini dolduranların formları M.E. Müdürlüğüne gönderilir.  
  03 Öğretmenlerde veya ders saatlerinde değişiklik olmuş ise, ikinci dönemin en geç 3. haftası içinde ‘ders dağıtım çizelgeleri’ 2 suret hazırlanıp, bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okulda saklanır.  
  04 Günlük vakit çizelgesinde değişiklik yapılmış ise, personele duyurulup çizelgelere işlenir. Döneme ait istatistikler hazırlanarak, istendiğinde bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okuldaki dosyada saklanır.  
  05 Teşekkür, takdir ve onur belgesi alan öğrencilerin listeleri ilgi müdür yardımcısı  tarafından e-okul sisteminden alınarak not çizelgeleriyle dosyalanır. (İOÇ. 58/09)  
  06 Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplanarak, o güne kadar ki genel değerlendirmelerini yapıp, kararlarını müdüre bildirir. (İY. 114)
Öğrenci Kurulu da 1. dönem çalışmalarının değerlendirmesini yapar. (İY. 97)
 
  07 Öğretmenlerin yıl içi mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin ilk haftası içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, 1. dönemin değerlendirmesi sağlanır, problemler varsa öğretmenler kurulunda görüşülmek üzere tutanaklara yazılır. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)  
  08 Ş. Ö. Kurulları, en geç ikinci hafta içinde yapılarak tespit edilen hususlar tutanağa geçirilir, öğretmenler kurulunda görüşülmesi gereken konular belirlenerek hazırlık yapılır. (İOÇ. 76/10)  
  09 İkinci dönem başı öğretmenler kurulu, en geç dönemin ikinci haftasının ortasına kadar yapılır. Kurul gündemi en geç iki gün önceden öğretmenlere duyurulur. Kurulda 1. dönem alınan kararların her yönden değerlendirmesi yapılır. Müdür, her şube için yöneltme kurulunda görev alacak en az 3 branş öğretmenini teklif edip, bir müdür yardımcısını görevlendirir. Yöneltme kurulu toplantı zamanı kararlaştırılır. (İOÇ. 73/0756/07)  
  10 Velilerin öğrencinin durumu hakkında bilgi edindiğini ve durum hakkındaki düşüncelerini tespit için, öğrenci karneleri sınıf-şube rehber öğretmenlerince toplanarak kontrolü yapılır, varsa aksaklıklar giderilir. (İY. 45)  
  11 İkinci dönem açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları için kurulda alınan karar öğrencilere duyurularak, kurs açılma çalışmaları başlatılır. (İOÇ. 64/15)  
Diğer      
  İ MART AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 OGYE, Okul Gelişim Planını yıl sonuna kadar hazırlamak üzere ekipler oluşturur. (İOÇ. 29/13)  
  02 Günlük idari işlemlere devam edilir, önceki aylardan kalan eksikler varsa tamamlanır.
Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)
 
  03 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif’i anma günü faaliyeti icra edilir. (İst. Mar. Kab. Gün. yönetmeliği)  
  04 Öğrenci kulüpleri ve rehberlik çalışmalarının kontrolü yapılır.  
  05 İkinci dönem genel veli toplantısına hazırlıklı olmaları tüm öğretmenlere duyurulup, belirlenen tarihte toplantı yapılır. Sınıf-şube veli toplantıları da belirlenen ortak gündemle toplanır, düzenlenen toplantı tutanağının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)  
Diğer      
  J NİSAN AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Uygulama bahçesi düzenlemesi, tarım çalışmaları, ağaç, çiçek, bitki dikim ve bakım çalışmaları yapılır.  
  02 Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve rehberlik çalışmaları kontrol edilir.
2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İ.Y. 45)
 
  03 Ders dağıtım çizelgesinde meydana gelen değişiklikler M. E. Müdürlüğüne bildirilir.  
  04 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama hazırlıkları yapılarak tören icra edilir. (TD. 2595),  
Diğer      
  K MAYİS AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Diğer aylardan kalan eksik işler tamamlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D.H.Yön. 45)  
  02 Öğrenci kulüplerinin çalışmaları ve rehberlik faaliyetleri kontrol edilir.  
  03 Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantıları yapılır. Düzenlenen toplantı tutanakla- rının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)  
Diğer      
  L HAZİRAN AYINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Kesin öğrenci listelerine göre döneme ait notların e-okuldaki not çizelgeleri ne işlenmesi tamamlanır, dönem bitmeden çıktısı alınan çizelgeler müdür ve öğretmen tarafından kontrol ve imza edilerek dosyalanır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)  
  02 Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/04)  
  03 Sene içinde açılan yetiştirme kurslarının raporları, kursun bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde M.E. Müdürlüğüne bildirilir. (İOÇ. 64/15)  
  04 Öğrenci kayıt şartları, kayıtta istenecek belge ve evrakın listesi okulda kolayca görülecek bir yerde ilan edilir. Mezun olan veya belge alarak ayrılan öğrencilerin e-okuldan boşalan numaralarının listesi alınır. (İOÇ. 50/01)  
  05 Kayıt komisyonu kurulur, bu komisyonda bir müdür yardımcısı, iki öğretmen ve bir memur bulunur. Kayıt için gerekli olan öğrenci dosyası, kayıt zarfı temin edilir. Kayıt için gelen öğrenciler e-okuldaki aday kayıt bölümüne geliş sıralarına göre yazılır. (İOÇ. 50/01)  
  06 Önceden izin alınıp, yıl sonunda yapılması planlanan kermes, temsil, gezi, vs. faaliyetler zamanları geldikçe plan dahilinde icra edilir. (İOÇ. 66/17), ( TD. 2569, Md. 20-31 )  
  07 Öğretmenlerin verdiği puanların sonucuna göre sınıf geçme defterleri ve karnelerin  düzenlenmesi için son hazırlıklar tamamlanır. Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)  
  08 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Başarı belgesi, Üstün başarı belgesi, etkinliklerdeki derecelerine göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)  
  09 Son iş günü yönetmeliğine uygun olarak kapanış töreni düzenlenerek, doğrudan geçen öğrencilere karneleri dağıtılarak öğrenciler tatil edilir. (İY. 45)  
  10 Derslerin kesilmesini izleyen hafta başında tüm sınıflardaki başarısız derleri olan öğrencilerin durumlarını görüşmek üzere sene sonu Ş.Ö.K. toplantıları yapılır. Kurul sonuçları (Ek–9) değerlendirme tutanağına yazılarak e-okuldaki karne ve sınıf geçme defterlerine işlenir. (İOÇ. 76/10)  
  11 Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin bittiği ilk hafta içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, yılın değerlendirilmesi sağlanır, gelecek yıla yönelik tavsiye kararları alınıp, tutanaklara yazılır. Ders kesimi raporları hazırlanarak idareye verilir. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)  
  12 Sene sonu öğretmenler kurulu gündemi, enaz iki gün önceden tespit edilerek öğretmenlere duyurulur. Kurul, ders kesiminden sonraki haftada yapılan Ş.Ö.K. toplantıları ve Zümre Ö.K. Toplantılarından sonra, gündemine uygun olarak toplanır. Bir yılın her yönden değerlendirmesi yapılarak, gelecek öğretim yılında uygulanmak üzere tavsiye kararları alınır. (İOÇ. 73/07)  
  13 Öğretmenlerden, ders konularını bitirip bitiremediklerine dair ‘ders kesimi raporu’ alınır. Kulüp çalışma rapor ve dosyaları, sınıf-şube rehber öğretmenliği çalışma rapor ve dosyaları, yazılı yoklama kağıtları, notla değerlendirilen proje ve diğer evraklar imza karşılığı alınarak idarece saklanır. (İOÇ. 24/08), (İOÇ. 55/06)  
  14 OGYE Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Bir örneği M.E.M. ne gönderilir. OGYE zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler, okulun yıl sonu raporunu hazırlar. (İY. 99), (TD. 25062533)  
  15 Üzerinde zimmetli malzeme olan öğretmenlerden bu malzeme ve araçlar, imza karşılığı teslim alınarak zimmet kaldırılır. (İOÇ. 89/01)  
  16 Yıl içinde yapılan rehberlik çalışmalarının sonuçları, öğrencinin başarı durumu sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından  e-okuldaki öğrenci dosyalarına işlenir. (İOÇ. 57/08)  
  17 Mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanır, imzalanır ve 2 nüsha ‘Diploma almaya hak kazananlar listesi’ ekinde onaylanıp damgalanmak üzere M.E. Müdürlüğüne sunulur. (İY. 54)  
  18 Öğretmenlerin devam-devamsızlıkları izin ve rapor olmak üzere hesaplanarak toplamları belirlenir.  
  19 Yaz tatilinde yapılacak işlerle ilgili düzenlemelere yönelik, personel arasında görev bölümü yapılır. Öğretmenlerin yaz tatili adresleri alınır, personelin yıllık izinlerini kullanmaları için planlama yapılır ve izinler kullandırılır. (İOÇ. 67/01)  
  20 Sınıf tekrar etmesine karar verilen öğrenciler aynı sınıflarına, sınıfını geçen öğrenciler bir üst sınıfa kaydedilerek taslak sınıf  listeleri oluşturulur.  
Diğer      
  M TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Okulda keşfe dayanmayan boya, badana, tamirat vs. işleri yapılır, keşfe dayalı onarımların okul açılmadan bitirilmesi sağlanır.  
  02 Başarı ve üstün başarı gösteren öğrencilerin resimlerinden oluşan bir pano hazırlanarak, teşvik ve örnek olması için koridora asılır.  
  03 Öğrenci istatistikleri hazırlanıp, gönderilir. Bir sureti okulda saklanır.  
  04 Sınıf geçme defterleri e-okuldan kontrol edilerek, varsa eksikleri giderilir ve yazdırılıp çıkarılarak onaylanır, mümkünse ciltlenerek muhafaza edilir.  
  05 Okulun gelecek yıla yönelik öğretmen, personel, yakacak, donanım ihtiyaçları belirlenerek, sıkışıklığa düşmemek için yaz aylarında giderilmeye çalışılır.  
Diğer      
  N AYLARA BAĞLI OLMADAN, KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAK İŞLER  
  01 Aralıklı veya sürekli devamsızlığı 7 günü bulan öğrencinin durumu, devamsızlık bildirme yazısıyla velisine bildirilir. Yazının bir sureti dosyada saklanır. Devamsızlığı 14 gün olan öğrenciye aynı yazı tekrar yazılır ve öğrenciyi okula devam ettirmesi için uyarılır. Devamı sağlanamayanların durumu muhtarlığa yazılır, yine sağlanamaz ise M.E. Müdürlüğüne bildirilir. (İY. 25-30), (222 sayılı kanun)  
  02 Hazırlanacak bir yıllık plana göre, okulun temizlik, bakım ve düzeni sürekli olarak yapılır. Küçük çaplı tamir ve onarımlar mahalli imkanlarla sağlanır.  
  03 Okul personeli, görev yerlerinde devamlı kontrol ve takip edilerek, görevlerini doğru yapmaları ve aksatmamaları sağlanır.  
  04 Öğrenci ve personelin kılık-kıyafetleri sürekli kontrol edilir. Aksamalar görmezlikten gelinmez ve sorun haline dönüşmeden önlenir. Gerekirse disiplin uygulamasına baş vurulur, personelden tavır ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olmaları istenir. (İOÇ. 17/01)  
  05 Personelin görev başında iyi yetişmelerini sağlamak için düzenlemeler yapılır. Gerekirse personelle toplantılar yapılır, seminerler düzenlenir. (İOÇ. 72/06)  
  06 Okulca yapılması düşünülen temsil, çay, kermes, sergi, defile vs. gibi faaliyetler için  onay alınır. Temsilde oynanacak eser incelemeye gönderilerek olur alınır. (İ.O. Sos.Et. Yön. 20-27. md, TD. 2569), (İOÇ. 26/10)  
  07 Öğrenim çağı dışına çıkanlara 2 nüsha (ek-1) öğrenim belgesi düzenlenir. Bir nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası okulda saklanır. Belgenin adı, tarihi, numarası e-okuldaki sınıf geçme defterine ve öğrenci dosyasına işlenir.  
  08 Okul her an ve her bakımdan denetime hazır halde bulundurulur.  
  09 Sürekli yürürlükte olan yazılar ise ayrı bir dosyada saklanarak her an hizmete hazır bulundurulur. (İOÇ. 44/05)  
  10 Zamanı dolan evrak ilgililerden teslim alınarak usulüne göre arşivlenir. Arşivleme ve geçmiş yıllara air belgelerin saklanma işleri yönetmeliklere uygun yapılır. (İOÇ. 44/06)  
  11 İdareciler, kidemleri diğer öğretmenlerden az olsa dahi, kendi branşlarındaki öğretmenlerin zümre toplantılarına başkanlık ederler, aynı branştan idareci yoksa seçilen -ve tercihen kıdemli- öğretmen başkanlık yapar, öğretmen branşında tek ise müdür veya görevlendireceği bir idarecinin başkanlığında zümresini yapar. (TD. 2093)  
  12 Okul ilk yardım dolabı ve çantasında, gerekli malzemeler her an hazır bulundurulur. (TD. 2520)  
  13 Okul bahçesi ağaçlandırılır, yeter sayıda spor tesisi yapılması ve temiz tuutulması sağlanır. (İOÇ. 03/03)  
  14 Okulda tam teşekküllü bir yangın köşesi hazırlanır, her katta enaz birer yangın söndürürcü bulundurulur. Yangın söndürme cihazları kontol ettirilerek dolum kartları üzerlerine asılır. (İOÇ. 10/10)  
  15 Öğretmenlerin ekzersiz  programı yıllık ve aylık olarak alınarak, yapılan çalışmalara ait ekzersiz ücreti her ay ödenir. (İOÇ. 83/02)  
  17 Yazılı sınavlar 4-8. sınıflarda enaz bir hafta önceden öğrencilere duyurulur ve ders defterinin ilgili çizelgesine yazılıp, imza edilir. Bir günde aynı sınıfta 2’den fazla yazılı yapılmaması için planlama yapılır. (İY. 36)  
  18 Kimse bir yere yardım yapmaya zorlanamaz, hayır kurumlarına ait zarf ve pullar istekli öğrencilere verilebilir.  
  20 Sınıf ve şube rehber öğretmenleri, idareden istek geldiği sürece, karne ve sınıf geçme defterlerinin düzenlenmesine yardım etmek zorundadırlar. Davranış notlarını da e-okul modülüne işlemekle görevlidirler.  
  21 Sınıf ders defterleri son dersin bitimine 15 dakika kala idareciler tarafından -nöbetçi öğrenci veya hizmetli ile- toplanarak, imza eksiikleri, yoklamalar kontrol edilir, varsa eksikler anında giderilir.  
  22 Nöbet hizmetlerinin yönetmeliğe göre yapılmasına özel önem verilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak derse girmeyen öğretmenin durumu nöbet defterine yazılır. Boş geçen derslerin nöbetçi öğretmenler tarafından doldurulmaları ve ders defterinin imzalanması sağlanır. Mesai bitiminde nöbet defteri kontrol edilerek imza, rapor eksiği olmaması sağlanır. (İOÇ. 77/11)  
  23 Ziyaretçi defteri okul girişindeki nöbetçi öğrenciye verilir, mesai bitiminde kontrol edilerek, temiz olarak geri alınır.  
  24 Okulun kantin, kooperatif, spor salonu, depo, tuvalet vs. ek üniteleri sık,sık gezilerek tertip, düzen ve temizliği sağlanır.  
  25 Okulun kantin, kooperatif ve yemekhanesindeki görevlilerin her 3 ayda bir sağlık kontrollerinin yapılması sağlanarak, raporları saklanır. (İOÇ. 29/13)  
  26 Nöbetçi olmaları dışında, iş gördürmek için öğrenciler derslerden alıkonamazlar. Her hangi bir iş yaptırmak gerekirse ders dışındaki zamanlarda yaptırılması sağlanır. Öğrencilere okulla ilgisi olmayan, yasak ve güçlerinin üstünde iş yaptırılmaz, çay taşıttırılmaz.  
  27 Okul ve sınıf kitaplıklarının kurulup çalıştırılması ve geliştirlmesi için gerekli tedbirler alınır. (İOÇ. 13/13)  
  28 Türk Bayrağı temiz ve katlanmış olarak, müdür odasında ve bir kutu içinde saklanır. Tören ve yürüyüşlerde taşınan direkli bayraklar gergin bir şekilde ve kırıştırılmadan direğe sarılıp, üzerlerine beyaz bir kılıf geçirilerek muhafaza edilir.  
  29 Her türlü istatistikler, zamanları gelince hazırlanıp ilgili birimlere gönderilir. Birer suretleri okulda dosyada saklanır.  
  30 Atatürk Köşesi, Türk Büyüklerine ait resimler, Türk Tarihine ait tablolar amaçlarına uygun düzenlenir, bakımlı ve temiz olmaları sağlanır. Okul müzesi oluşturulmaya çalışılır. (İOÇ. 07/07)  
  31 Belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmalar, kulüpler vasıtasıyla ve zamanı geldiğinde yapılır. O zamanlarda çıkarılacak duvar gazetesi ve yapılacak programdaki yazılar ‘inceleme kurulu’na incelettirilir. (İOÇ. 22/06)  
  32 Öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda yapılmak zorunda olan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulları, istendiğinde ve bu zamanlar dışında da tekrarlanabilirler.  
  33 Okul aile birliğinden sorumlu idareci ve öğretmenler belirlenerek, birliğin mevzuatına uygun çalışması sağlanır. (İOÇ. 29/13)  
  34 Öğrencilerce işlenen suçlar, veli-öğretmen-idare iş birliği ile önlenmeye çalışılır. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, suçların önlenmesine yönelik tedbirler belirleyerek idareye öneride bulunur.  
  35 Öğretmen ve idarecilerin devam-devamsızlıkları günlük olarak deftere işlenir, ay sonlarında toplamları alınır. (İOÇ. 82/01)  
  36 Her yıl okulu çevreye tanıtacak birkaç sosyal, kültürel faaliyet yapılmaya çalışılmalı.  
  37 Okulun ihtiyaçlarının karşılanması için, gönüllü kurum ve kuruluşlarla, çevredeki duyarlı kişilerle, resmi kurumlarla diyalog kurulur.  
  38 Her türlü satınalmalar, ilgi komisyon vasıtasıyla, mevzuata uygun olarak yapılır. ferdi ve araştırma yapılmadan alım yapılmaz.  
  39 Hastalığı veya mazereti sebebiyle göreve gelemeyen öğretmenler mazeretlerini 2 gün içinde idareye bildirip, 7 gün içide de belgelendirmezlerse haklarında yasal işlem yapılması gerekir.  
  40 Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelden ayrılmak isteyenlere, malzemeleri teslim etmedikleri sürece izin verilmez.  
  41 Tebliğler Dergileri, emir, genelge ve yönetmelikler, tüm personel tarafından, yazılı veya elektronik ortamdan takip edilerek uygulanır. Personel, kendi görevleri için başkalarının kendisini uyarmasını veya sevk etmesini beklemez.  
  42 Tutulması gereken defter ve dosyaların zamanında, doğru ve temiz tutulmaları sağlanır.  
  43 Okula gelen yazılar zamanında cevaplandırılır, desimal sistem oluşturularak, yazılar dosyalanır. Evrak defterleri her takvim yılı sonunda kapatılır.  
  44 Ortak yapılması gereken işlerde idareciler birbirleriyle koordineli çalışmak, personel kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.  
  45 İdare ve memur odalarında, dolap ve çekmecelerde hizmetin gereği olmayan, fazla, yasak, gereksiz, görülmesi sakıncalı ve istenmeyen özel eşya bulundurulamaz. Masalar taahhüt kartı yapıştırılır ve bu alanlar şahsi hizmete tahsis edilip kilitlenerek sistem işlemez hale getirilemez.  
  46 Görev değişikliklerinde 15 gün içinde devir teslim yapılır ve tutanak tutulur.  
  47 Okulun araçları, malzemeleri amaçları dışında ve özel işlerde kullanılamaz, kilitlenip kullanıma kapatılamaz. Bilgisayarlara müzik, ders ve görev gereği lazım olmayan dokuman, resim, gizli bilgi yüklenerek çalışamaz hale getirilemez.  
  48 Bunların dışında okulların konumları gereği karşılaşılan sorunlar da aynı anlayış ve iş birliği esasına dayalı olarak çözülür.  
  49 Okuldaki tüm imkânların tasarruflu kullanılması öğrenciler ve personel tarafından alışkanlık haline getirilir. Gündüz vakitleri perdeler kapatılıp ışıklar yakılmaz, gereksiz, süs amaçlı aydınlatmalar yapılmaz. Sular boşa akıtılmaz. Isıtma araçları gereksiz yere fazla yakılarak kapı-pencere açılmaz. Kâğıt-kırtasiye malzemeleri gereksiz işler için kullanılıp harcanmaz, ikinci yüzleri boş kâğıtlar resmi olmayan işlerde yeniden kullanılır.  

 


 

Öğretmenin nöbet ve ders dağıtım çizelgesi

 

 

…………………………... İLKÖĞRETİM OKULU

 ÖĞRETMENİN NÖBET VE DERS PROGRAMI

 

 

Öğretmenlerin Nöbet Görevi

 

Madde 71 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

 

(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.

 

 

SAYIN :……………………………………………………………………………………………………..

 

GÜNLER  1.DERS 2.DERS 3.DERS 4.DERS 5.DERS 6.DERS
PAZARTESİ            
SALI            
ÇARŞAMBA            
PERŞEMBE            
CUMA            
NÖBET GÜNÜNÜZ   NÖBET YERİNİZ  
   

         Not:ll.Dönem nöbet görevleri ve yeri değişecektir.

                                                                                                                         ……………………

                                                                                                                             Okul Müdürü

 

 

 


 

 

 

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi

KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Hizmet Sınıfı

Görev ve Yeri

:

:

:

:

İSTENİLEN İZİN TÜRÜ VE SÜRESİ

Mazeret İzni

Yıllık İzin

Aylıksız İzin

Hastalık İzni

Diğer İzinler

Yol Süresi

:

:

:

:

:

:

   

AYRILMA ve BAŞLAMA TARİHLERİ

İzne Ayrıldığı Tarih

Göreve Başlama Tarihi

İzne Esas Hizmet Süresi

İzni Geçireceği Adres ve Tlf.

:

:

:

:

 

  

………………………….nedeniyle …..(   ) gün izinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim. …./…./2007

     

İmza

Adı Soyadı

               

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

………………………………… Müdürlüğü

 

 

Sayı         :

Konu       :

…./…./2007

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                       (özlük – ön işlem Bölümü)

                Okulumuz Öğretmeni olup, yukarıda adı-soyadı yazılı ……………………………........................’ın izin talebi incelenerek ayrılması halinde görevlerinin aksamaması için gerekli önlem alındığından, adı gecenin izinli sayılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

               Gereğini bilgilerinize arz ederim

   

…………………………

Müdür

T.C.

………………….. KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı       :B.08.4.MEM.4.34.05.230

Konu   :

…../…./2007

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                                                         ..................

                İlçemiz ……………………………………………… Okulu öğretmeni ……………………………………….’ın izin talebi incelenmiş ve izinli sayılmasında sakınca olmadığı anlaşılmıştır.

                Devlet Memurları Konunun 104. Maddesine göre ……………………………………………………..… okulu öğretmeni ……………………………………….’ın ……. (   ) gün mazeret izinli sayılmasını OLUR’larınıza arz ederim.

 

O L U R

…./…./2007

……………………………..

Kaymakam a.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

………………………….

Müdür a.

Şube Müdürü

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tam gün eğitim yapan anaokulu zaman çizelgesi

TAM GÜN        EĞİTİM DURUMU


SAATLER (08.00-17.00)     ETKİNLİKLER


08.00-08.50        Okula geliş

08.50-09.40        Temizlik ve sağlık kontrolü

09.40-10.30        Serbest zaman etkinlikleri

10.30-11.20        Toplanma, kahvaltı ve temizlik

11.20-12.10        Eğitim Durumu / Etkinlikler (Türkçe Dil / Oyun / Müzik / Sanat / Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları /Fen ve Doğa / Drama)

12.10-13.00        Toplanma, öğle yemeği ve temizlik

13.00-13.50        Dinlenme/Uyuma

13.50-14.40        Kahvaltı

14.40-15.30        Eğitim Durumu/Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/ Fen ve Doğa/ Drama)

15.30-16.20        Toplanma ve temizlik

16.20-17.00        Eve gidiş

NOT: Bu çizelge örnektir. Öğretmen, çocukların gereksinimleri doğrultusunda farklı çizelgeler hazırlayabilir. Bu çizelgelerde etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek davranabilir. Bir ya da birkaç çalışmayı bir etkinlik içinde bütünleştirebilir.

 

 


 

                                                                                                                                                         

ANASINIFI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

                                                                                                                                                         

YARIM GÜN     EĞİTİM DURUMU                                                                                        


                                                                                                                                                         

SAATLER 
(08.30-13.30)        ETKİNLİKLER                                                                                              


                                                                                                                                                         

08.30-09.20          Okula geliş ve hazırlık                                                                                        

09.20-10.10          Serbest zaman etkinlikleri                                                                                   

10.10-11.00          Toplanma, kahvaltı ve temizlik                                                                           

11.00-11.50          Eğitim Durumu / Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/Fen ve Doğa/Drama)                                                                                                      

11.50-12.40          Eve gidiş ve/veya yemek/okula geliş                                                                  

12.40-13.20          Eğitim Durumu/ Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/ Fen ve Doğa/ Drama)                                                                                                                       

13.20-13.30          Toplanma ve temizlik                                                                                         

NOT: Bu çizelge örnektir. Öğretmen, çocukların gereksinimleri doğrultusunda farklı çizelgeler hazırlayabilir. Bu çizelgelerde etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek davranabilir. Bir ya da birkaç çalışmayı bir etkinlik içinde bütünleştirebilir.

                                                                                                                                                         


 

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN TEFTİŞİNDE

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR          

A-KURUMUN FİZİKİ DURUMU : ( 15 )

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni ve kurum mevzuatını temin etmesi/ * Daha önce yapılan rehberliğe uygun çalışması.

Teftiş raporundaki önerileri ilgili kurullarda değerlendirip yerine getirmesi.

Okul tapusunu temin etmesi/ * Kurum binalarının, elektrik, su, ısıtma tesisatının tamir ve bakımını yaptırması/ * Elektrik tesisat planını panonun yanına asması.

Bahçeye ihata duvarı yaptırması/ * Ağaçlandırması/ * Uygulama bahçesi ve Spor tesisleri hazırlaması.

Okul koridorunu mevzuata uygun düzenlemesi/ * Okul tarihçesi ve Duvar gazetesini hazırlaması/

* Okul mührünü yaptırması.

Atatürk köşesini, Türk Büyükleri köşesini, Yangın köşesini hazırlaması/ * Öğretmen çalışma odası ve öğrenci kulübü odaları’nı hazırlaması/ * Rehberlik servisi, Bilişim Teknolojileri dersliği açması.

Okul tabelasını ve bölüm levhalarını yazdırması/ * Kat yerleşim planlarını asması/ * Sınıflar, idare odaları ve büroları kullanım amacına uygun donatması.

Okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturması, geliştirmesi, kayıt defterlerini tutturması/ * İlgi-etkinlik köşelerini hazırlatması/ * Bölümlerin temizliğini sağlaması.

Ders araç-gereçlerini temin etmesi/ * Laboratuar, atölye, işlik ve araç odasını düzenlemesi/ * Ecza dolabını temin etmesi, malzeme ile donatması.

Türk Bayrağını saklaması/ * Bayrağı bakımlı ve temiz olarak çekili bulundurması.

Sivil savunma tedbirlerini alması/ * Sivil savunmaya ve sigara yasağına ait levhaları koridor ve bürolara asması/ * Yangın ve afetlerle ilgili tatbikatlar yaptırması.

Öğrenci ve personelin kılık-kıyafet uygunluğunu sağlaması.

Lojmanları usulüne uygun tahsis etmesi.

Yatılı okulda pansiyonla ilgili birimleri düzenlemesi, işlemleri yürütmesi (Y.İ.B.O. ve P.İ.O. denetim formuna göre)

B-EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME : ( 40 )

İş takvimi ve yıllık çalışma programını hazırlayıp uygulaması /* Haftalık ders programını hazırlaması/ * Ders dağıtım çizelgesini doldurması.

Öğretmenler kurulunda okulun işleyişi ile ilgili tüm konuları ele alması, alınan kararları uygulaması / * Öğretmenler kurulu karar defterini yazması / * Tutanakları dosyalaması.

Maaş karşılığı 6 saat derse girmesi / * Dersinin yeni programlarını edinmesi / * Ünitelendirilmiş Yıllık ve ders planlarını hazırlaması /* Ders ve etütleri zamanında yaptırması.

Gerekiyorsa dersinde sınıf seviye tespiti yapması / * Planlarını sınıfta uygulaması.

Sınıf ders defterini detaylı yazması / * Öğretmenleri bu konuda eğitmesi.

Zümre öğretmenlerine Ünitelendirilmiş yıllık planlarını birlikte hazırlatması / * Planların birer örneğini dosyalaması / * Gezi ve deney planlarını yaptırması.

Zümre ve şube öğretmenler kurullarını usulüne uygun yaptırması, alınan kararları uygulatması /

* Zümre öğretmenler kurulu tutanaklarının birer suretini alması / * Şube öğretmenler kurulu karar defterini tutması.

Sınavlar, öğrencileri değerlendirme ile ilgili işlerde rehberlikte bulunması / * Sınav cevap anahtarlarını ve değerlendirme ölçeklerini düzenletmesi / * Proje ve performans görevlerini usulüne uygun verdirtmesi /

* Başarılı öğrencileri ödüllendirmesi.

Öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırması, giderilmesi için gerekli tedbirleri alması / * 1.dönem boş geçen derslerin doldurulması için girişimlerde bulunması.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini kurması / * Yıllık rehberlik planlarını sınıflar düzeyinde ve yöneltme etkinliklerine göre hazırlatması / * Rehberlik dosyası ve gözlem raporlarını tutturması.

Öğrencilere, okul kuralları ve eşyaları temiz ve tasarruflu kullanma eğitimini verdirtmesi.

Öğrenci gelişim dosyalarını e-okulda ana sınıfından itibaren doldurtması / * Öğrenci haklarını koruması.

Öğrenci kulüplerini kurması / * Belirli gün ve haftaları kulüplere dağıtması / * Kulüp rehber öğretmenlerini seçtirmesi / * Kulüp çalışma programlarını onaylayıp uygulatması.

Sportif, izcilik, sosyal, kültürel çalışmaları, ders dışı etkinlikleri planlaması / * Törenleri yürütmesi ve tören dosyasını tutması.

Okul öncesi ( Anasınıfı ) çocuklar için sınıf açması ve velileri katılıma yönlendirmesi.

Özel eğitim gerektiren çocuklar için kaynaştırma çalışmalarını yaptırması / * Sağlık engeli olan öğrencilerin durumlarını takip etmesi.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurullarını kurması / * Ödüllendirilecek davranışları, öğrencilerden beklenen ve öğrencilerin kaçınması gereken davranışları öğrencilere duyurup kavratması / * Öğrencilerin olumsuz davranışlarını usulüne göre değerlendirerek yaptırım uygulaması.

Öğrenci yöneltme işlemlerini yapıp gözlem ve yöneltme öneri formlarını düzenletmesi.

C-BÜRO İŞLERİ : ( 15 )

Yönetmeliğin Ek: 14. Maddesindeki defter ve dosyaları temin etmesi / * Brifing dosyasını hazırlaması.

Yazıları usulüne uygun kaydetmesi / * Personele imza karşılığı duyurması / * Desimal sisteme göre dosyalaması / * Sürekli yazıları devamlı saklaması.

Arşivleme çalışmalarını usulüne uygun yürütmesi / * Arşivin düzen ve temizliğini sağlaması / * Gizli yazı dosyasını tutması.

Öğrenci kayıtlarını zamanında ve usulüne göre yapması.

Öğrenci devam takip işlerini yürütmesi / * Devamsızlıkları e-okula işlemesi/ * İstatistik işlerini yapması, dosyalaması.

Öğrenci nakil, kayıt silme işlemlerini yapması / * Diğer belgeleri düzenlemesi / * Nakil durumunu ve öğrenciye verilen belgeleri sınıf geçme defterlerine işlemesi.

Personel arasında iyi bir görev dağılımı yapması ve ilgililere yazılı olarak tebliğ etmesi / * Sicil raporlarını tarafsız ve gerçeğe uygun doldurması.

Taşınır mal ve taşıtları temin edip koruması / * Sayım kurulunu kurması.

Taşınır mal devir-teslim, sayım ve düşüm işlemlerini yapması / * Tutanakları dosyalaması /

* Eşyalara numaralarını yazması.

10-         Oda ve bölümlere Dayanıklı taşınırlar listelerini asması / * Tüketim malzemeleri, Dayanıklı taşınırlar, Müze ve Kütüphane defterlerini tutması.

11-         Hesap (maaş, ücret, ek ders, ödemeler) işlerini yürütmesi / * Bütçe, ödenek, ihale, ambar ve döner.sermaye işlerini yapması.

12-         Nöbet işlerini (öğretmen, personel, öğrenci) usulüne uygun yürütmesi / * Nöbet..defterini tutması, talimatını hazırlaması.

13-         Personel izin, devam-devamsızlık defterlerini işlemesi / * Özlük .dosyalarını tutması /

* Başlama-.ayrılma, özlük hakları ve disiplin işlerini yürütmesi.

14-         Beslenme ilkelerine uygun aylık-haftalık yemek listelerini hazırlaması.

15-         Servis araçları ve taşımalı öğrencilerle ilgili beslenme, taşınma ve güvenlik işlemlerini yürütmesi.

D-YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ: ( 15 )

Personel arasında iş birliği sağlaması/ * Demokratik, sevgi-saygıya dayalı, iyi bir çalışma ortamı oluşturması.

Mevzuat değişikliklerini izlemesi/ * Mevzuat defteri tutması.

Programları, kaynak kitapları edinmesi ve personele kullandırması.

Eğitim-öğretim ve yönetim kalitesini artırmak için araştırmalar yapması.

Müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeli izleme, geliştirme ve değerlendirmesi / * Her dönem en az bir defa derslerine girmesi / * Denetim defteri (personelin çalışmalarını izleme defteri) tutması.

Çevreye, arkadaşlarına, personele her bakımdan iyi örnek olması.

Çevre incelemelerini derslerde kaynak olarak kullanılacak şekilde hazırlatıp kullandırması / * Çevreyi tanıma ve koruması.

Kurumu çevreye açması, çevrenin kurumdan faydalanmasını sağlaması / * Okulu çevresinin kültür ve eğitim merkezi yapması.

Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alması / * Öğrenci sağlık taramalarını yaptırması.

Stajyer öğretmenlere rehber tayin etmesi / * Çalışma programı verme ve yardımda bulunması.

İdareci olarak üstlendiği görevlerini yasa, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun yapması.

Sene sonunda; sınav evrakını, not çizelgelerini, sınıf ders defterlerini, kitaplık kayıt defterlerini, Öğrenci kulüp dosyalarını, rehberlik dosyalarını, gözlem formlarını öğretmenlerden imza karşılığı teslim alması.

E-KENDİNİ YETİŞTİRME: ( 15 )

Eğitim ve öğretim etkinliklerini okulun, öğrencinin, personelin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre belirlemesi / * Çevre imkanlarından eğitim için yararlanması.

Anne-Babaların eğitimi için çaba sarf etmesi / * Ana sınıfı ücretlerini toplaması, defterini tutturması.

Okulu için misyon geliştirmesi / * okul gelişim yönetim ekibini kurması, okul geliştirme plan ve programını hazırlayıp uygulaması.

Üniversiteler, yerel yönetimler, özel-kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iyi ilişki kurması.

Okul aile birliği kurması / * Uyumlu çalıştırması / * Defterlerini tutturması.

Kantin ve kooperatif kurması / * verimli çalıştırması / * Defterlerini tutturması.

İsrafı önlemesi.

Veli toplantılarını zamanında ve ortak gündemle yaptırması / * Tutanaklarını düzenletmesi /

* Velilerle iş birliği sağlaması.

Kendini yetiştirmesi / * Çağdaş yönetim yaklaşımlarını izlemesi / * Teknolojik gelişmelerden yararlanması.

Görevinin gerektirdiği kurallara uyması / * Bilgi, kabiliyet, ast-üst ilişkileri bakımından yeterli olması.

 


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için