foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM 


Oğlu Yahya' yı şehit eden Yahudi Herod, bir kütük içinde gizlenen Zekeriya aleyhi selamı da kütükle birlikte testere ile ikiye biçerek şehit etti.

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İsmi Zekeriya bin Âzan bin Müslim bin Sadun olup, soyu Süleyman aleyhi selama ulaşır. Yahya aleyhi selamın babasıdır. Mûsâ aleyhi selamın getirdiği dinin emir ve yasaklarını  insanlara tebliğ etti. Marangozluk yapar elinin emeğiyle geçinirdi. Kavmi tarafından şehit edildi. Zekeriya aleyhi selam zamanında Şam vilâyeti Batlamyüsilerin elindeydi. Onlar Kudüs'te bulunan Beyt-ül-Makdis'e hürmet ederlerdi. Beyt-ül-Makdis mamur olup gece ve gündüz orada ibadet edilirdi. Mescit de Harun aleyhi selam neslinden din büyükleri vardı. O zamanlarda İsrailoğuları arasında peygamber yoktu. Bunlar bir peygamber göndermesi için gece gündüz Allahü teâlâya dua ettiler. Allahü Teâlâ, Beyt-i Makdis'te Tevrat yazmayı ve kurban kesmeyi idare eden Zekeriya aleyhi selamı peygamber olarak vazifelendirdi. Zekeriya aleyhi selam insanlara nasihat ederek doğru yola çağırdı. İsrail oğullarından onun bildirdiklerine inananlar olduğu gibi, inanmayıp karşı çıkanlar daha çok oldu. Zekeriya aleyhi selam, İmran bin Mâsân isminde bir dostunun kızı olan Elisa ile evlendi. Elise ile hazret-i Meryem kardeş olup babaları İmran idi. İmran önce Elisa'nın annesi ile sonra bunun başka erkekten olan kızı Hunne ile evlenmişti. Hazret-i Meryem'in annesi olan Hunne; ''Cenâb-ı Hak bana bir oğul ihsan ederse Beyt-ül-Makdis'e hizmetçi yapacağım.'' diye adakta bulundu. Kızı oldu. Adını Meryem koydu. Hazret-i Meryem doğmadan önce babası İmran vefat etti. Hunne kızı Meryem'i teslim etmek üzere Beyt-ül-Makdis'e götürdü. Orada bulunan âlimlere niyetini anlatıp nezrinin kabulünü rica etti.

 

Meryem, Beyt-i Makdis'e kabul edildi. Fakat Meryem'in kimin himayesinde kalacağı hususunda Beyt-i Makdis hizmetçileri olan âlimler arasında anlaşmazlık oldu. Zekeriya aleyhi selam; ''Çocuğu himâyeme ben alacağım. Akrabalık yönünden çocuğa en yakın benim.'' dedi. Diğer âlimler de çocuğu himâyelerine almak istediler. Çekilen Kur’a neticesinde hazret-i Meryem'in Zekeriya aleyhi selamın himayesinde kalması kararlaştırıldı. Zekeriya aleyhi selam hazret-i Meryem'i evine götürdü. Onu hanımı Elisa büyüttü. Sonra da hazret-i Meryem için Beyt-i Makdis'te yüksek bir oda yaptırdı. Hazret-i Meryem bu odada hem Allahü teâlâya ibadet etti, hem de Zekeriya aleyhi selamdan Tevrat okudu. Zekeriya aleyhi selam ona her gün yiyecek getirir, ibadetten bir şey öğretirdi. Bir kış günü odasına girdiğinde önünde dünya yiyeceklerine benzemeyen türlü türlü nimetler gördü. Nereden geldiğini sorduğunda; ''Allahü Teâlâ tarafından geliyor.'' diye cevap verdi. Bu yiyecekler Allahü teâlânın kudretinden hazret-i Meryem' e verdiği bir kerametti.

Zekeriya aleyhi selam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evlâdı yoktu. Hanımı da zaten çocuk doğurmuyordu ve 98 yaşındaydı. Gerek Zekeriya aleyhi selamın, gerekse hanımının çocuk sâhibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine bir evlat sevgisi düşüp kendisine Salih bir evlat ihsan etmesi için Allahü teâlâya dua etti. Allahü Teâlâ ona Yahya isminde bir oğlan çocuğu ihsan edeceğini Cebrail aleyhi selam vâsıtasıyla bildirdi. Bir gün Zekeriya aleyhi selam odasında namaz kılarken beyaz elbiseler içerisinde Cebrail aleyhi selam gelerek Allahü teâlânın kendisine Yahya isminde bir oğul ihsan edeceğini müjdeledi. Ayrıca onun hazret-i İsa yı tasdik edeceğini, zamanın büyüklerinden ve bütün kötülüklerden uzak, nübüvvetle (peygamberlikle) muttasıf, Salihler zümresinde bir zât olacağını haber verdi. Zekeriya aleyhi selam bu müjdeye sevinip arzusunun çabukluğunu arz ederek: ''Ya Rabbi! Bana vâd ettiğin çocuğun meydana geleceğini delil ve alâmet olmak üzere, bu gönlüme yerleşmesi ve kalbimin bana vâd ettiğin şeyde mutmain olması için bir nişan ver. O alâmetle bu nimeti şükürle karşılayayım.'' diye münacatta bulundu. Allahü Teâlâ Zekeriya aleyhi selamın duasını kabul ederek; ''Senin için alâmet, birbiri ardınca üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşmamandır.'' Bir hastalık ve sebep olmaksızın, sen sıhhatli olduğun halde üç gece (ve gündüz) dilini konuşmadan alıkoymandır.'' buyurdu. Yahya aleyhi selam ana rahmine düşünce Zekeriya aleyhi selam konuşamaz oldu. Meramını ancak işaretle anlatabiliyordu. O, bu üç gün içinde devamlı ibadet ve zikirle meşgul oldu. Cenâb-ı Hakka karşı hamt ve şükür vazifesini yerine getirdi. Müddet tamam olunca Zekeriya aleyhi selamın  oğlu Yahya aleyhi selam dünyaya geldi. Yahya aleyhi selamın doğumu ile Zekeriya aleyhi selam ve ailesi sevince gark oldular. Yahya aleyhi selamdan altı ay sonra İsa aleyhi selam dünyaya geldi. İsrailoğuları İsa aleyhi selam beşikteyken Allahü teâlânın kudretiyle konuşmasına rağmen, onun babasız dünyaya gelmesiyle ilgili olarak Zekeriya aleyhi selama iftira ettiler. Zekeriya aleyhi selamı şehit etmek üzere aramaya başladılar. Yahudilerin iftiralarını ve kendisini öldürmek istediklerini haber alan Zekeriya aleyhi selam ''Takat getirilemeyen şeyden uzaklaşmak, peygamberlerin sünnetidir.'' kaidesinde Yahudilerin, onu yakalamak için peşine düştüler. Zekeriya aleyhi selam Beyt-ül-Makdis yakınlarında ağaçlı bir bahçeye girdi. Bir ağacın yanından geçerken ağaç: ''Ey Allah'ın peygamberi! Bana gel'' diye seslendi. Ağaç yarıldı ve Zekeriya aleyhi selam içine girdi. Sonra kapandı ve onu gizledi. İsrailoğuları Zekeriya aleyhi selamın izini takip edip nereye gittiğini anlayamadılar. O sırada mel'ûn İblis (şeytan) gelerek onlara; ''Bu ağacı bıçkı ile keşin, burada ise meydana çıkar. Yoksa ne kaybedersiniz.'' dedi. Kâfirler o ağacı biçerek Zekeriya aleyhi selamı şehit ettiler. Zekeriya aleyhi selamın türbesi Halep'tedir.

Mucizeleri:

1-Kalemleri, kendi kendine Tevrat’ı yazardı. Zekeriya aleyhi selam Beyt-i Makdis'te maiyetinde yetmiş kişi olduğu halde Tevrat yazarlardı. Yahudilerin biri gelip; ''Hak peygamber olsaydın, elinde Tevrat yazmaya muhtaç olmazdın; sen de elinle yazıyorsun, emrindekilerle aranızda hiçbir fark görmüyorum.'' diye konuştu. Hazret-i Zekeriya bu söze çok üzüldü ve meraklandı. Cebrail aleyhi selam gelip: ''Ey Zekeriya, buradan kalkınız! Kaleminize emrediniz, kendi kendine yazsın!'' dedi. Zekeriya kalkıp, emredince, kalem istenen şeyi yazmaya başladı. O saatte kalem on iki süre yazdı. Bu mucize ile birçok kimse iman etti.

2-Zekeriyyâ aleyhi selam hazret-i Meryem'i terbiyesi altına aldığı vakit, yazılması lâzım gelen kefaletnameyi, kalemsiz, hokkasız yazmışlardır.

3-Kur'ân-ı kerimde bildirildiği gibi, Zekeriya aleyhi selam ve Beyt-i Mukaddes hademe ve kayyimlerden yirmi dokuz kişi arasında hazret-i Meryem'in kefaleti hakkında meydana çıkan ihtilaf üzerine herkes kendi kalemini Ürdün suyuna atmışlarken, yalnız Zekeriya aleyhi selamın kalemi suyun üzerinde dikilmiş kalmıştır.

4- Ağaçlar, Zekeriya aleyhi selamla konuşurlardı. Yahudilerden bir taife kendisini şehit etmek üzere araştırırlarken, kendileri de onlardan kaçtığı vakit, bir ağaç; ''Ey Allah’ın peygamberi, gel bende gizlen seni ben muhafaza ederim'' diye dile gelmişti.

5-Zekeriyyâ aleyhi selam su üzerinde yürür ve mübarek ayakları ıslanmazdı. Kendisi için suda yürümekle, karada yürümek arasında fark yoktu.

6-Zekeriyyâ aleyhi selamdan mucize istendiği vakitte, yakınlarındaki ağaçlara mübarek eliyle işaret etmiş, hemen ağaçlar, köklerinden kopup, önlerine gelip kalmışlardır. Kur’an-ı kerimin Âl-i İmran, Meryem, Enbiya ve En'am sürelerinde Zekeriya aleyhi selamla ilgili haberler verilmektedir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için